For godkendte plejefamilier

I det driftsorienterede tilsyn med plejefamilier skal socialtilsynet blandt andet indhente oplysninger, vurdere kvalitet og træffe en afgørelse. Der indgår mange forskellige elementer i opgaven.

Socialtilsynet skal vurdere om plejefamilien fortsat har den fornødne kvalitet og fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Det er op til socialtilsynet, efter en konkret vurdering, at afgøre, hvilke yderligere oplysninger der skal indhentes for at kunne træffe en afgørelse.

Tilrettelæggelse af driftsorienteret tilsyn

Tilrettelæggelsen af det driftsorienterede tilsyn skal altid tage udgangspunkt i de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om den konkrete plejefamilie. De kan være oplysninger indhentet fra plejefamilien selv eller andre kilder.

I tilrettelæggelsen af tilsynsbesøg indgår også, at plejefamilien modtager et brev med varsling af dato for tilsynsbesøg cirka en måned før selve besøget. Denne dato er planlagt på forhånd og indgår i en lang række af forudbestemte aktiviteter, hvilket betyder at tilsynsbesøget som udgangspunkt ikke kan flyttes. Besøgene ligger inden for normal arbejdstid.

Indhentning af oplysninger

I det driftsorienterede tilsyn indhenter socialtilsynet relevante oplysninger om plejefamilien. Oplysningerne indhentes blandt andet ved at:

  • Indhente oplysninger fra plejefamilien
  • Indhente oplysninger fra kommunen, der har ansvaret for barnets ophold i plejefamilien
  • Indhente oplysninger fra plejebarnet og andre relevante personer
  • Aflægge anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg.

En del af de relevante oplysninger kan indhentes fra plejefamilien ved hjælp af et oplysningsskema, som plejefamilien udfylder og indsender til socialtilsynet. Oplysningerne kan fx bruges i forberedelsen af et forestående anmeldt tilsynsbesøg og i samtaler med plejeforældre, plejebørn og kommunen, der har ansvaret for barnets ophold i plejefamilien, med flere.

Bedømmelse og vurdering af kvalitet

Ved det driftsorienterede tilsyn bedømmer socialtilsynet plejefamiliens opfyldelse af kvalitetsmodellens indikatorer og kriterier.

Økonomi

Socialtilsynet skal i forbindelse med det løbende driftstilsyn med plejefamilierne føre tilsyn med, at plejefamilien fortsat har den fornødne kvalitet og opfylder betingelserne for godkendelse. Det indebærer blandt andet, at socialtilsynet skal føre tilsyn med, at plejefamilien fortsat har de nødvendige økonomiske ressourcer til at sikre en stabil anbringelse.

Tilbudsportalen

Oplysninger om plejefamilier skal være opdaterede på Tilbudsportalen. Det er blandt andet Socialtilsyn Midts opgave at sørge for, at det sker.

I forbindelse med tilsyn med plejefamilier skal Socialtilsyn Midt opdatere plejefamiliens indberetning til Tilbudsportalen, såfremt der er sket ændringer. Socialtilsyn Midt udfylder en tilsynsblanket i eget tilsynssystem. Tilsynsblanketten videresendes automatisk til Tilbudsportalen. Socialtilsyn Midt godkender derpå plejefamiliens samlede indberetninger på Tilbudsportalen. Herefter fremgår plejefamiliens opdaterede oplysninger på Tilbudsportalen. 

For yderligere information henvises til Socialstyrelsens hjemmeside