For godkendte plejefamilier

I det driftsorienterede tilsyn med plejefamilier skal socialtilsynet blandt andet indhente oplysninger, vurdere kvalitet og træffe en afgørelse. Der indgår mange forskellige elementer i opgaven.

Socialtilsynet skal vurdere om plejefamilien fortsat har den fornødne kvalitet og fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Det er op til Socialtilsynet, efter en konkret vurdering, at afgøre, hvilke yderligere oplysninger der skal indhentes for at kunne træffe en afgørelse.

Tilrettelæggelse af driftsorienteret tilsyn

Tilrettelæggelsen af det driftsorienterede tilsyn skal altid tage udgangspunkt i de oplysninger, som Socialtilsynet er i besiddelse af om den konkrete plejefamilie. De kan være oplysninger indhentet fra plejefamilien selv eller andre kilder.

I tilrettelæggelsen af tilsynsbesøg indgår også, at plejefamilien modtager et brev med varsling af dato for tilsynsbesøg cirka en måned før selve besøget. Denne dato er planlagt på forhånd og indgår i en lang række af forudbestemte aktiviteter, hvilket betyder at tilsynsbesøget som udgangspunkt ikke kan flyttes. Besøgene ligger inden for normal arbejdstid.

Socialtilsynet skal som led i det løbende driftsorienterede tilsyn besøge alle generelt godkendte plejefamilier mindst en gang om året, uanset om der er indskrevet børn i plejefamilien og foretage en konkret vurdering af behovet for antal tilsynsbesøg i hvert enkelt tilbud.

Indhentning af oplysninger

I det driftsorienterede tilsyn indhenter socialtilsynet relevante oplysninger om plejefamilien. Oplysningerne indhentes blandt andet ved at:

  • Indhente oplysninger fra plejefamilien
  • Indhente oplysninger fra kommunen, der har ansvaret for barnets ophold i plejefamilien
  • Indhente oplysninger fra plejebarnet og andre relevante personer
  • Aflægge anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg.

En del af de relevante oplysninger kan indhentes fra plejefamilien ved hjælp af et oplysningsskema, som plejefamilien udfylder og indsender til Socialtilsynet. Oplysningerne kan fx bruges i forberedelsen af et forestående anmeldt tilsynsbesøg og i samtaler med plejeforældre, plejebørn og kommunen, der har ansvaret for barnets ophold i plejefamilien, med flere.

Bedømmelse og vurdering af kvalitet

Ved det driftsorienterede tilsyn bedømmer Socialtilsynet plejefamiliens opfyldelse af kvalitetsmodellens indikatorer og kriterier.

Økonomi

Socialtilsynet skal i forbindelse med det løbende driftstilsyn med plejefamilierne føre tilsyn med, at plejefamilien fortsat har den fornødne kvalitet og opfylder betingelserne for godkendelse. Det indebærer blandt andet, at Socialtilsynet skal føre tilsyn med, at plejefamilien fortsat har de nødvendige økonomiske ressourcer til at sikre en stabil anbringelse.

Tilbudsportalen

Som plejefamilie er I forpligtet til at oplyse, hvis der sker ændringer, der har indflydelse på jeres plejeforhold. F.eks.:

  • Hvis I flytter
  • Hvis I bygger
  • Hvis I får et nyt plejebarn
  • Ændring i antal pladser
  • Ændring i jeres familiære forhold

I skal selv indberette alle de ændringer, som sker i jeres familie på Tilbudsportalen. De indberettede oplysninger godkendes af Socialtilsyn Midt og vil efterfølgende være synlige på Tilbudsportalen. I skal ligeledes som minimum opdatere jeres side på Tilbudsportalen forud for anmeldt, og efter et uanmeldt tilsyn.

Vejledning til indberetning af oplysninger på Tilbudsportalen 

Oplever I tekniske problemer i forbindelse med udfyldelse af indberetningen, skal I kontakte Tilbudsportalens support på
72 20 00 35 - hverdage 9-14. Husk at have jeres tilbud-id parat. I finder ide-nummeret på oversigtssiden i indberetningsløsninger for plejefamilie og tilbud.
I kan også skrive til support@tilbudsportalen.dk. Husk at skrive dit tilbuds-id i mailen.