Socialtilsyn Midt skal, som led i sin funktion som tilsynsmyndighed, modtage indberetninger om:

  • Magtanvendelse udøvet overfor anbragte børn og unge, jf. loven om voksenansvar § 21
  • Indgreb efter servicelovens § 124 c - 129 a, 136 a, 136 c, 136 d, 136 f
  • Indgreb efter servicelovens § 137 g - 137 j overfor personer med nedsat psykisk funktionsevne, som er anbragt i en boform efter servicelovens § 108

Vi vurderer, på baggrund af de modtagne indberetninger, om der er grundlag for tilsynsmæssige overvejelser. Fx på grund af for mange magtanvendelser og indgreb, der kan give anledning til dialog med tilbuddet om deres pædagogiske praksis.

Tilbuddet skal fremsende indberetninger om magtanvendelse til:

  • Den kommune, der har ansvaret for borgerens ophold i tilbuddet
  • Driftsansvarlige kommunalbestyrelse eller regionsråd (kun i de tilfælde, hvor det drejer sig om kommunale eller regionale tilbud)
  • Socialtilsyn Midt, der fører det driftsorienterede tilsyn

På den måde sikres det, at de myndigheder, der har ansvaret for henholdsvis det personrettede og det driftsorienterede tilsyn samt for driften af anbringelsesstedet eller boformen, får mulighed for at reagere på de foretagne indgreb, alt efter deres opgaver og kompetencer i forhold til tilbuddet og borgeren.

Indberetninger om magtanvendelse indgår således i grundlaget for kommunen, der har ansvaret for borgerens ophold i tilbuddet, og socialtilsynets vurdering af forholdene i det enkelte tilbud.

Oplysningerne i indberetningen giver kommunen mulighed for at vurdere, om borgeren er visiteret til den rette støtte. Tilsvarende giver det socialtilsynet mulighed for, som led i det driftsorienterede tilsyn, at vurdere forholdene i det enkelte tilbud, herunder hvorvidt tilbuddet har den fornødne kvalitet, jf. lov om socialtilsyn.

Magtanvendelsesindberetninger sendes sikkert til mailadressen sikkerpost.socialtilsynmidt@silkeborg.dk