Økonomisk tilsyn med tilbud

Socialtilsyn Midt fører tilsyn med økonomien i tilbud godkendt efter lov om Social tilsyn. Tilbuddene skal derfor indsende oplysninger om deres økonomi til Socialtilsyn Midt.

Regnskab og årsrapport for tilbud underlagt Socialtilsyn Midts tilsyn

Som følge af lov om socialtilsyn skal alle tilbud omfattet af loven indberette deres årsrapport i form af nøgletal mv. som en særlig indberetning via Tilbudsportalen. Udover dette skal private tilbud omfattet af loven indsende deres reviderede årsregnskab og den tilhørende revisionsprotokol til tilsynet til orientering.

Tilbuddenes årsrapport

Alle tilbud omfattet af lov om socialtilsyn, både kommunale, regionale og private tilbud, skal indberette årsrapporten via Tilbudsportalen.

Private tilbud skal indberette årsrapporten senest den 1. juli i året efter regnskabsåret.

Kommunale og regionale tilbud skal indberette årsrapporten senest den 1. maj i året efter regnskabsåret.

Årsrapporten består af nøgletal og beskrivelser af den faglige udvikling og større begivenheder i tilbuddet både i det forløbne år samt nærmeste fremtid. En mere konkret beskrivelse af de enkelte nøgletal mv. kan findes på indberetningssiden for økonomi og årsrapport på Tilbudsportalen.

Socialstyrelsen har udarbejdet et skema til beregning af nøgletal til årsrapporten. Skemaet kan findes på tilbuddets indberetningsside på Tilbudsportalen.

Private tilbuds årsregnskab og revisionsprotokol

De private tilbud skal indsende deres reviderede årsregnskab samt revisionsprotokol til socialtilsynet til orientering jf. lov om socialtilsyn §18, stk. 1.

Årsregnskabet bedes indsendt elektronisk til Socialtilsyn Midt via vores sikkermail adresse:

Se Socialtilsyn Midts sikker mail under Kontakt

Årsregnskabet skal som hovedregel aflægges efter Årsregnskabsloven og revisionen skal foretages i overensstemmelse med Bekendtgørelse om revision af regnskaber for private tilbud omfattet af lov om socialtilsyn. Således skal revisor blandt andet påse, at der er overensstemmelse mellem tilbuddets regnskab og de indberettede nøgletal på Tilbudsportalen.

Socialtilsyn Midts gennemgang af de indsendte årsregnskaber

Når årsregnskabet er indsendt, modtager tilbuddet kvittering for modtagelsen fra Socialtilsyn Midt. Tilsynet vil herefter gennemgå det modtagne materiale og tage kontakt til tilbuddet, såfremt der er behov for yderligere oplysninger.

Bekendtgørelsen om revision af regnskaber for private tilbud omfattet af Lov om Socialtilsyn

Den 1. februar 2022 trådte Bekendtgørelse nr. 2664 af 28. december 2021 om revision af regnskaber for private tilbud omfattet af lov om socialtilsyn i kraft. Bekendtgørelsen indeholder instrukser for revision af private tilbuds regnskaber.

I bekendtgørelsen fremgår de nye forhold, der fremadrettet bliver omfattet af revisors erklæringer.

Revisor er forpligtet til at give socialtilsynet besked, hvis revisor ved revisionen konstaterer forhold, der giver revisor anledning til tvivl om, hvorvidt betingelserne for godkendelsen er opfyldt jf. Lov om socialtilsyn §18, stk. 4.

Øvrige forhold vedrørende private tilbuds økonomi

Socialtilsynet skal godkende større vedligeholdelsesarbejder og forbedringer af private tilbuds fysiske rammer inden arbejdet igangsættes jf. lov om socialtilsyn §16a.

Særligt vedrørende fonde

Socialtilsynets tilsyn med tilbud, der er oprettet som fonde, der er undtaget fra lov om fonde og visse foreninger, omfatter tilsyn med, om fondens økonomiske dispositioner er i overensstemmelse med vedtægterne og med grundlaget for godkendelsen.

Det påhviler således disse tilbud at indhente socialtilsynets godkendelse af væsentlige økonomiske dispositioner, som har indflydelse på egenkapitalen og dermed tilbuddets økonomi, inden dispositionerne effektueres. Herunder også socialtilsynets accept af eventuelle handelspriser mv.

Manglende indsendelse af regnskab og årsrapport

Hvis et tilbud ikke indsender årsregnskab og / eller årsrapport inden for den fastsatte tidsfrist, kan det få følger for tilbuddets godkendelsesgrundlag.

Indberetning af budgetter til Socialtilsyn Midt

Jf. Lov om socialtilsyn skal alle private, kommunale og regionale tilbud godkendt efter lov om socialtilsyn have deres budget godkendt af tilsynet. Tilbuddene skal indberette deres budget til Socialtilsyn Midt via Tilbudsportalen. Budgetskema findes på tilbuddets indberetningsside på Tilbudsportalen.

Fristen for indsendelse for indberetning af budget:

  • Private tilbud:
    • 1. oktober i året før budgetåret

  • Kommunal- og regionale tilbud:
    • 15. november i året før budgetåret

Socialtilsyn Midt behandler de indberettede budgetter og sender godkendelsesmail til tilbuddet, når budgettet er godkendt.