Sådan fører vi tilsyn med sociale tilbud

I det driftsorienterede tilsyn med sociale tilbud skal socialtilsynet blandt andet indhente oplysninger, vurdere kvalitet og træffe en afgørelse. Der indgår mange forskellige elementer i opgaven.

Socialtilsynet skal vurdere, om tilbuddet fortsat opfylder de faglige, økonomiske og organisatoriske betingelser for godkendelse. Det er op til socialtilsynet, efter en konkret vurdering, at afgøre, hvilke yderligere oplysninger der skal indhentes for at kunne træffe en afgørelse.

Tilrettelæggelse af driftsorienterede tilsyn

Tilrettelæggelsen af driftsorienterede tilsyn skal altid tage udgangspunkt i de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om det konkrete tilbud.

Indhentning af oplysninger

I det driftsorienterede tilsyn indhenter socialtilsynet relevante oplysninger om tilbuddet. Oplysningerne indhentes blandt andet ved at:

  • Aflægge anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg
  • Indhente oplysninger fra tilbuddet, blandt andet gennem tilbuddets seneste årsrapport
  • Indhente oplysninger om tilbuddet fra de kommuner, der har ansvaret for de enkelte borgeres ophold i tilbuddet
  • Indhente oplysninger fra ansatte og borgere i tilbuddet samt fra andre relevante personer

Oplysningerne kan fx bruges i forberedelsen af et forestående anmeldt tilsynsbesøg og i samtaler med ledelse, ansatte og borgere med flere.

Bedømmelse og vurdering af kvalitet

Ved det driftsorienterede tilsyn bedømmer socialtilsynet tilbuddets opfyldelse af kvalitetsmodellens indikatorer og kriterier.

Økonomi og organisering

Som led i det driftsorienterede tilsyn skal socialtilsynet vurdere, om tilbuddenes organisatoriske og økonomiske forhold fortsat understøtter, at det enkelte tilbud har den fornødne kvalitet og økonomiske bæredygtighed. I den forbindelse indhenter socialtilsynet oplysninger om tilbuddets daglige drift og godkender budgettet.

For yderligere information henvises til Socialstyrelsens hjemmeside