Sådan måler vi kvaliteten i sociale tilbud

Kvalitetsmodellen anvendes til at måle kvaliteten i tilbuddene ved godkendelse og i det driftsorienterede tilsyn.

Socialtilsynet skal godkende alle tilbud, som er omfattet af tilsynet, jf. lov om socialtilsyn § 4. Socialtilsynet kan alene godkende tilbud, som efter tilsynets samlede vurdering har den fornødne kvalitet, jf. § 6 og opfylder lovens krav i øvrigt, jf. §§ 12-18.

Socialtilsynet har desuden til opgave at føre et driftsorienteret tilsyn med de omfattede sociale tilbud. Formålet med det driftsorienterede tilsyn er at sikre, at de fortsat har den fornødne kvalitet, jf. § 7.

Kvalitetsmodellen fastlægger 7 temaer, som tilbuddenes kvalitet skal vurderes ud fra:

  • Uddannelse og beskæftigelse
  • Selvstændighed og relationer
  • Målgrupper, metoder og resultater
  • Sundhed og trivsel
  • Organisation og ledelse
  • Kompetencer
  • Fysiske rammer

Kvalitetsmodellen er en ramme og et redskab, som socialtilsynet anvender i vurderingen af om et tilbud har den fornødne kvalitet. Udover de 7 temaer i kvalitetsmodellen vurderes tilbuddenes samlede kvalitet også på baggrund af en vurdering af tilbuddets økonomi.

For hvert af de 7 temaer i kvalitetsmodellen er der en række kriterier og indikatorer på kvalitet, som socialtilsynet skal anvende i bedømmelsen af, om et tilbud har den fornødne kvalitet.

Formålet med kvalitetsmodellen

Formålet med kvalitetsmodellen er at understøtte systematik, gennemsigtighed, ensartethed samt kvalitet ved både godkendelse og det driftsorienterede tilsyn.

Der skelnes mellem kvalitetsbedømmelse og kvalitetsvurdering.

  • I kvalitetsbedømmelsen er der fokus på, hvilke resultater der skabes for borgerne, og i mindre grad på den konkrete tilrettelæggelse af indsatsen i tilbuddene.
  • I kvalitetsvurderingen kan der inddrages andre forhold af relevans for kvaliteten inden for temaerne, som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier.

Kriterierne og indikatorerne inden for de 7 overordnede kvalitetstemaer er gældende for alle typer tilbud. Dette skal sikre en ensartethed i kvalitetskrav og gennemskuelighed samt sammenlignelighed i socialtilsynets arbejde.

Læs mere om kvalitetsmodellen i bekendtgørelsen om socialtilsyn