Socialtilsyn Midts årsrapporter

Årsrapport 2019 resumé

I det følgende vil der blive givet en kort status på Socialtilsyn Midts portefølje, hovedkonklusionerne i Socialtilsyn Midts vurdering af kvaliteten i tilbuddene og de fokuspunkter, som belyses i årsrapporten for 2019.

Socialtilsyn Midst portefølje 2019

Antal tilbud og plejefamilier

 • 1.434 plejefamilier
 • 362 sociale tilbud (herunder koncerner)

Antal ny-godkendelser

 • 83 plejefamilier
 • 17 sociale tilbud

Antal tilbagekaldte godkendelser

 • 14 plejefamilier (inkl. plejefamilier, som ikke kunne ny-godkendes)
 • 3 sociale tilbud

Henvendelser om bekymrende forhold (whistleblows)
I 2019 modtog Socialtilsyn Midt i alt 374 whistleblows, som fordeler sig med:

 • 46 henvendelser vedrørende plejefamilier
 • 328 henvendelser vedrørende tilbud

Antal iværksatte påbud og skærpede tilsyn
I 2019 udstedte Socialtilsyn Midt i alt:

 • 33 påbud fordelt på 12 tilbud og 2 plejefamilier
 • 9 tilbud blev godkendt med påbud
 • 4 tilbud blev godkendt med skærpet tilsyn
 • 2 plejefamilier blev godkendt med påbud

Kvalitet i tilbuddene

I 2019 har alle socialtilbud og plejefamilier modtaget mindst ét driftsorienteret tilsynsbesøg i henhold til loven om socialtilsyn. Socialtilsyn Midts overordnede konklusion er, at den generelle kvalitet er tilfredsstillende, og både tilbud og plejefamilier kan sikre de anbragte borgeres omsorg, trygge rammer, sundhed og medbestemmelse og dermed de rette betingelser for trivsel og udvikling for den enkelte borger.

Socialtilsyn Midts fokuspunkter i 2019

Socialtilsyn Midt har valgt at belyse følgende fokuspunkter i årsrapporten 2019:
• Magtanvendelser i 2019
• Nyt godkendelseskoncept på plejefamilieområdet
• Eksternt samarbejde
• Socialtilsyn Midts tilfredshedsundersøgelse 2019

Magtanvendelser i 2019

I 2019 modtog Socialtilsyn Midt 2.645 indberetninger om magtanvendelser, hvilket er 268 flere end i 2018. Stigningen kan have mange årsager og kan både skyldes en udvikling i indberetningspraksis, nye regler for magtanvendelse overfor børn og unge på sikrede pladser og selvfølgelig en generel stigning i antallet af
magtanvendelser.

Tilbuddene er forpligtigede til at indberette og registrere alle former for magtanvendelser af hensyn til borgernes sikkerhed samt for at sikre, at borgernes grundlæggende rettigheder ikke overskrides eller krænkes. Alle indberetninger gennemgås grundigt med det formål at få et samlet overblik over antallet
af magtanvendelser på de enkelte tilbud og for at vurdere, om der er behov for at følge op på brugen af magtanvendelser.

Socialtilsyn Midt vurderer, at tilbuddene generelt har en god viden om, hvordan registreringerne og indberetningerne skal udarbejdes og håndteres og oplever, at indberetningspraksis i tilbuddene bliver bedre og bedre.

Nyt godkendelseskoncept på plejefamilieområdet

2019 bød på flere store forandringer på plejefamilieområdet. 1. juli trådte den nye lovgivning i kraft, og alle eksisterende plejefamilier blev omkategoriseret efter de 3 nye plejefamilietyper: almene, forstærkede og specialiserede plejefamilier. Socialtilsyn Midt har tidligere udbudt plejefamiliekurser i samarbejde med VIA, men med den nye lovgivning er der skabt et fælles koncept for godkendelsesprocessen, hvor undervisningen er en integreret del af godkendelsen. Socialtilsyn Midt har derfor i 2019 brugt meget energi på opstarten af intern undervisning og implementering af det nye godkendelseskoncept.

Eksternt samarbejde

Socialtilsyn Midt har stor glæde ud af det eksterne samarbejde, hvad enten det er tilkøbsopgaver eller deltagelse i forskellige former for samarbejdsprojekter. Samarbejdet giver perspektiv og ny inspiration til tilsynsopgaven. I årsrapporten sættes der fokus på 2 af vores samarbejdsrelationer nemlig opgaven med at føre tilsyn med landets indkvarteringssteder for uledsagede flygtningebørn og deltagelse i et SATSpuljefinansieret projekt om voldsforebyggelse på botilbud for voksne gennem koordineret tilsyn mellem Arbejdstilsynet og de 5 socialtilsyn.

I praksis betyder det, at visiterende kommuner kun i mindre grad kan orientere sig i, hvilken kvalitet en udvalgt adresse har. Desuden er det svært at orientere sig i de ganske omfangsrige rapporter, som centerkonstruktionerne får.

Socialtilsyn Midt har gjort opmærksom på de forskellige problemstillinger i forbindelse med de politiske drøftelser af lov om socialtilsyn i 2018.

Ankeafgørelser i 2018

Socialtilsyn Midt har i 2018 fået 23 afgørelser retur fra Ankestyrelsen. 3 af dem vedrørte plejefamilier og 20 af dem vedrørte tilbud.

Af de 23 afgørelser har Ankestyrelsen stadfæstet 8, ændret 2 og ophævet 13 afgørelser. 8 af de ophævede afgørelser omhandlede opkrævning af tillægstakster på tilbud med flere adresser. En praksis som Socialtilsyn Midt har haft for at kompensere for bl.a. de store centerkonstruktioner. Denne praksis er nu ændret. 4 omhandlede tolkning af organisatoriske forhold og en enkelt afgørelse omhandlede dispensation.

Socialtilsyn Midts tilfredshedsundersøgelse 2019

I 2019 har Socialtilsyn Midt gennemført en tilfredshedsundersøgelse med vilkårligt udvalgte respondenterinden for både tilbudsområdet og plejefamilieområdet. I år har undersøgelsen været delt op i to spor:
• Et spor for eksisterende og ny-godkendte plejefamilier
• Et spor for private og offentlige tilbud

500 plejefamilier og 270 tilbud har haft mulighed for at svare på tilfredshedsundersøgelsen for 2019. Svarprocenten for de to grupper var 67,7 % for plejefamilierne og 68,1 % for tilbuddene. I tilfredshedsundersøgelsen for 2019 fremgår det, at 89 % af respondenterne fra plejefamilieområdet har svaret meget tilfredse/tilfredse til spørgsmålet ’Hvor tilfreds er du samlet set med Socialtilsyn Midt?’. Kun 1 % af respondenterne angiver, at de er utilfredse eller meget utilfredse med Socialtilsyn Midt.

På tilbudsområdet har 80 % af respondenterne svaret, at de er meget tilfredse/tilfredse til spørgsmålet ’Hvor tilfreds er du samlet set med Socialtilsyn Midt? På tilbudsområdet angiver 6 % at de er utilfredse eller meget utilfredse.

Til sammenligning var den samlede tilfredshed med Socialtilsyn Midt 83 % i 2018. I tilfredshedsundersøgelsen udtrykkes fortsat stor tilfredshed på en lang række områder herunder, hvordan Socialtilsyn Midt medvirker til udvikling og forbedring af kvaliteten i tilbuddene til gavn for borgerne, information, opfølgning samt kommunikation.

Der er naturligvis også områder, hvor respondenterne efterspørger forandringer, og her fylder dokumentationskravet forud for tilsynsbesøget mest for både tilbud og plejefamilier. 2019 har således været et travlt, men spændende år i Socialtilsyn Midt. Året har både budt på forandringer og nye arbejdsgange samt på godt samarbejde med både plejefamilier, tilbud og alle vores øvrige samarbejdspartnere.

Du kan læse hele Socialtilsyn Midts årsrapport 2019 her: Socialtilsyn Midts årsrapport 2019

Tidligere årsrapporter

Socialtilsyn Midts årsrapport 2018
Socialtilsyn Midts årsrapport 2017