Socialtilsyn Midts årsrapporter

Årsrapport 2022 resumé

Socialtilsyn Midt har udarbejdet Årsrapport 2022, som beskriver socialtilsynets aktiviteter, fokusområder og indeholder en samlet vurdering af tilbuddenes og plejefamiliernes kvalitet i 2022.

I 2022 har alle sociale tilbud og plejefamilier modtaget mindst ét driftsorienteret tilsynsbesøg i henhold til lov om socialtilsyn. Data indhentet i forbindelse med
tilsynsbesøgene viser, at den generelle kvalitet er meget tilfredsstillende og både tilbud og plejefamilier kan sikre de anbragte borgeres trivsel, sundhed og udvikling. Socialtilsyn Midts konklusion er, at både tilbud og plejefamilier generelt kan tilbyde de rette betingelser for anbragte borgere og dermed sikre omsorg, trygge rammer, medbestemmelse, trivsel og udvikling for den enkelte borger.

Socialtilsyn Midt har i 2022 valgt at belyse følgende fokus punkter i årsrapporten:

  • Implementering af den faglige vejledning om socialtilsynenes dialogforpligtelse
  • Implementering af lovændring i lov om socialtilsyn, herunder oprettelse af specialistfunktion i Socialtilsyn Midt
  • Socialtilsyn Midts tilfredshedsundersøgelse 2022

Implementering af den faglige vejledning til socialtilsynenes dialogforpligtelse

I 2021 udgav Social- og boligstyrelsen en faglig vejledning vedr. socialtilsynenes dialogforpligtelse. Socialtilsyn Midt har derfor i 2022 haft et stort fokus på at
implementere vejledningen til tilsynspraksis. Vejledningen indeholder faglige anbefalinger til omsætning af dialogforpligtelsen og bidrager til udvikling og kvalificering af den dialog, vi som socialtilsyn har med tilbud, plejefamilier, regioner og kommuner.

Implementering af lovændring i lov om socialtilsyn, herunder oprettelse af specialistfunktion i Socialtilsyn Midt

Pr. 1. februar 2022 trådte store dele af lovændringerne omkring det styrkede tilsyn i kraft. Lovændringen omhandler styrkelse af det faglige og det økonomiske tilsyn med landets sociale tilbud. Socialtilsyn Midt har derfor haft et stort fokus på at implementere den nye lovændring gennem en række nye arbejdsgange og processer med udgangspunkt i økonomiske og juridiske kompetencer. Med oprettelsen af specialistfunktionerne modtog
Socialtilsyn Midt 112 tilbud i sommeren 2022, hvilket har haft en markant indflydelse på Socialtilsyn Midts portefølje på tilbudsområdet.

Socialtilsyn Midts tilfredshedsundersøgelse 2022

I efteråret 2022 foretog Socialtilsyn Midt den årlige tilfredshedsundersøgelse. 1223 plejefamilier og 371 tilbud fik tilsendt spørgeskemaet. Ud af det samlede antal respondenter har 705 plejefamilier (58%) og 237 tilbud (64%) besvaret tilfredshedsundersøgelsen. Tilfredshedsundersøgelsen havde bl.a. fokus på den samlede tilfredshed med Socialtilsyn Midt samt dialogen imellem tilbud/plejefamilie og socialtilsyn.

Tilfredshedsundersøgelsen fra 2022 viste bl.a., at der er en høj samlet tilfredshed med Socialtilsyn Midts arbejde på både plejefamilieområdet og tilbudsområdet.

Du kan læse hele årsrapporten her Socialtilsyn Midts årsrapport 2022

Tidligere årsrapporter

Socialtilsyn Midts årsrapport 2021 

Socialtilsyn Midts årsrapport 2020

Socialtilsyn Midts årsrapport 2019

Socialtilsyn Midts årsrapport 2018

Har du problemer med at åbne, læse eller på anden måde tilgå Socialtilsyn Midts årsrapporter, kan du sende en mail til socialtilsynmidt@silkeborg.dk