Borgerstyret personlig assistance

Her kan du læse om, hvordan I bliver godkendt til at varetage en arbejdsgiverfunktion under borgerstyret personlig assistance

Godkendelse af varetagelse af arbejdsgiverfunktionen under BPA i henhold til §§ 95 og 96 i lov om social service

Socialtilsynet har pr. 1. januar 2018 fået til opgave at godkende og føre tilsyn med foreninger og private virksomheder, der varetager eller ønsker at varetage arbejdsgiverfunktioner i ordninger med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance (BPA) eller §§ 95 og 96 i lov om social service.

Formålet er at sikre, at tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance anvendes efter formålet og til at øge borgernes tryghed ved indgåelse af aftaler om overførsel af tilskud efter servicelovens §§ 95 og 96.

Socialtilsynets godkendelse er således en forudsætning for, at foreninger eller private virksomheder kan varetage arbejdsgiverfunktionen i ordninger efter lov om social service §§ 95 og 96.

Godkendelsesproces

Socialtilsynet skal træffe afgørelse om godkendelse på baggrund af foreningen eller virksomhedens økonomiske og ledelsesmæssige forhold samt ansættelsesretlige kompetencer.

Kriterier for godkendelse

  1. Foreningen eller den private virksomhed skal være solvent.
  2. Den skal have en kompetent ledelse og benytte sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere.
  3. Ledelsen skal kunne påvise, at der i foreningen eller virksomheden er kendskab til ansættelsesret.

Læs mere om kriterier for godkendelse på Socialstyrelsens hjemmeside.

Foreninger og private virksomheder, der den 1. januar 2018 varetager arbejdsgiverfunktioner i ordninger med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter §§ 95 og 96 i lov om social service, skal senest den 1. juli 2019, godkendes efter reglerne i lov om socialtilsyn.

Foreninger og private virksomheder, som vil etablere sig efter 1. januar 2018, skal godkendes inden de kan starte virksomheden op. Find en liste over godkendte BPA-virksomheder her.

Socialtilsynet vil efter godkendelsen løbende føre tilsyn med virksomhederne efter en risikovurdering.

Sådan ansøger du

Ønsker I at blive godkendt til at varetage en arbejdsgiverfunktion under BPA, skal I udfylde ansøgningsskemaet i boksen "Downloads" her på siden.

Ansøgningsskemaet skal fremsendes skriftligt til Socialtilsyn Midt, som herefter vil behandle jeres ansøgning.

I forbindelse med ansøgningsskemaet beder vi jer om at udfylde et budgetskema.

Budgetskema samt vejledning til udfyldelse af skemaet findes i boksen"Downloads" her på siden.

.

Læs om:

De fem socialtilsyn er blevet enige om en enhedstakst for godkendelse af BPA-virksomheder.

På baggrund heraf fastsættes tilsynstaksten i Socialtilsyn Midt for godkendelse og tilsyn til:

Ny godkendelse:

  • 19.911 kr.

Årligt tilsyn:

  • 7.176 kr.

Bemærk at tilsynstaksten kan variere en smule på tværs af de fem socialtilsyn. Det skyldes, at timeprisen er forskellig på tværs af de fem socialtilsyn på grund af forskelle i socialtilsynenes samlede omkostninger (ift. husleje, lønniveau, kørsel, overhead mv.)

Når Socialtilsyn Midt modtager jeres ansøgning, vil I blive opkrævet den gældende takst og ansøgningen vil først blive behandlet, når taksten er indbetalt. Taksten for godkendelse vil blive opkrævet uanset, om processen munder ud i godkendelse eller afslag.

Fælles liste over godkendte virksomheder

Socialtilsynene offentliggør en fælles oversigt over foreninger og private virksomheder, som er godkendte til at varetage arbejdsgiverfunktioner i ordninger med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter §§ 95 og 96 i lov om social service. Socialtilsyn Hovedstaden har ansvar for at opdatere oversigten løbende.

Formålet med den fælles liste er at gøre det nemt tilgængeligt for borgere og nærtstående at få overblik over foreninger og private virksomheder, som er godkendte til at varetage arbejdsgiverfunktionen i BPA-ordninger.

Link til liste over godkendte BPA-virksomheder

Du kan henvende dig anonymt til Socialtilsyn Midt, hvis du har bekymringer om en BPA-virksomhed, der kræver opmærksomhed eller handling.

Henvendelsen er som udgangspunkt anonym, medmindre du tilkendegiver andet.

Oplysningerne kan vedrøre virksomhedens solvens, virksomhedens ledelse og virksomhedens kendskab til ansættelsesret mv.

Skema til indberetning om bekymrende forhold BPA-området

Det udfyldte skema sendes til Socialtilsyn Midt

Vejledning til, hvordan du sender sikker post