DR-dokumentaren om Tvind

DR1 sender to dokumentarudsendelser den 24. og 31. oktober 2017 med titlen "Afsløret - Tvinds nye imperium".

Udsendelserne sætter fokus på Småskolen ved Nakkebølle Fjord, og om en række sociale tilbud har så tætte relationer, at de lovgivningsmæssigt skal betragtes som en koncernlignende konstruktion; det vil sige som en del af ”Tvind”.

Socialtilsynet er sat i verden for at sikre, at de mest udsatte børn, unge og voksne får trygge sociale tilbud baseret på faglighed og kvalitet. Socialtilsynet fører også tilsyn med, at kommunerne får det, de betaler for hos opholdsstederne.

Se socialtilsynets fakta i sagen her.

Småskolen ved Nakkebølle Fjord

Socialtilsyn Midt har siden den 1. januar 2014 haft ansvaret for tilsynet med Småskolen ved Nakkebølle Fjord. Socialtilsyn Midt har frem til 1. oktober 2017 været på 14 tilsynsbesøg, hvoraf de 7 har været uanmeldte besøg, herunder har Socialtilsyn Midt senest været på uanmeldt tilsyn i september måned 2017. Det er mange tilsyn og et udtryk for, at der har været forhold på stedet, som socialtilsynet har skullet følge op på.

 

Allerede inden DR-dokumentaren kontaktede Socialtilsyn Midt, var socialtilsynet i dialog med Småskolen ved Nakkebølle Fjord om nogle af de kritikpunkter, som DR rejser i dokumentaren. På baggrund af anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg, hvor der blev fundet en række alvorlige kritikpunkter, udstedte Socialtilsyn Midt i april 2017 ni påbud og traf afgørelse om skærpet tilsyn i foreløbigt tre måneder. Skærpet tilsyn er særdeles alvorligt, og næste skridt er en tvangslukning af opholdsstedet, såfremt stedet ikke retter op på de kritisable forhold. Et skærpet tilsyn betyder ofte, at de anbringende kommuner stopper med at bruge institutionen eller flytter anbragte borgere til en anden institution.

 

Småskolen ved Nakkebølle Fjord har taget socialtilsynets påbud og kritik til efterretning og har rettet op på forholdene. Socialtilsyn Midt har derfor ikke forlænget det skærpede tilsyn ud over de tre måneder.

 

DR har i spørgsmål til Socialtilsyn Midt sat fokus på, om et opholdssted kan føre socialtilsynet bag lyset og snyde tilsynet. Et opholdssted kan under et normalt tilsyn forsøge at skjule de faktiske forhold på stedet. I praksis vil det før eller siden blive opdaget, f.eks. under de uanmeldte tilsyn eller ved underretninger til tilsynet. Mister socialtilsynet tilliden til opholdsstedets ledelse eller vurderer socialtilsynet, at ledelsen ikke evner at rette op på forholdene, kan socialtilsynet give påbud om, at opholdsstedet opkvalificerer ledelsen og medarbejderne. Et opholdssted har derfor stor interesse i at samarbejde med socialtilsynet.

Af DR’s dokumentar fremstår det som om, at det skærpede tilsyn med Småskolen ved Nakkebølle Fjord er blevet frafaldet, blot fordi Småskolen ved Nakkebølle Fjord har valgt at indsætte en ny leder og en ny bestyrelsesformand. Det er ikke tilfældet. Småskolen ved Nakkebølle Fjord har skullet foretage omfattende ændringer for at leve op til de ni påbud om blandt andet magtanvendelse, pædagogisk metode mm. En ny ledelse, der både kunne og ville gennemføre disse ændringer, har naturligvis haft stor betydning. Desuden har det også haft betydning, at tilbuddet stort set udskiftede hele personalegruppen i forløbet.

Alle tilsynsrapporter og påbud til Småskolen ved Nakkebølle Fjord er omfattet af offentlighedsloven og kan indhentes ved aktindsigt.

Tvind som koncern eller koncernlignende konstruktion
Der pågår i øjeblikket en undersøgelse af, hvilken tilknytning en række særskilt godkendte, selvejende opholdssteder har til ”Tvind”, og om der er tale om en koncernlignende konstruktion. De fem socialtilsyn i Danmark har ikke afsluttet undersøgelsen.

Socialtilsyn Midt er bekendt med de informationer, som DR fremlægger i dokumentaren om personsammenfald, samhandel m.v. Disse informationer indgår i socialtilsynets undersøgelse. Det er en kompleks undersøgelse at fastslå, om relationerne er så tætte mellem opholdsstederne, at der lovgivningsmæssigt er tale om en koncernlignende konstruktion. Uanset udfaldet af undersøgelsen fører de fem socialtilsyn fortsat tilsyn med de enkelte opholdssteder, indtil tilsynsopgaven eventuelt måtte overgå samlet til Socialtilsyn Midt.

Socialtilsyn Midt har fokus på, at ledere på ét opholdssted ikke opnår kunstigt høje lønninger ved at varetage lederopgaver på flere opholdssteder på samme tid. Hvis en leder modtager løn fra flere opholdssteder, vurderer tilsynet det samlede lønniveau. Socialtilsynet har ligeledes fokus på kunstigt høje huslejer og beder regelmæssigt om en valuarvurdering på huslejer på både offentlige og private tilbud. Dette sker for at sikre, at offentlige midler bruges på den pædagogiske indsats frem for kunstigt fastsatte huslejer. Småskolen ved Nakkebølle Fjord har fået nedsat deres husleje i dialog med udlejer, bl.a. som følge af dialog med Socialtilsyn Midt.

Da de fem socialtilsyn blev etableret i 2014, gik de straks i gang med at undersøge og re-godkende samtlige sociale tilbud i Danmark. De fem socialtilsyn igangsatte også en undersøgelse af, om en række private opholdssteder indgår i en koncernlignende konstruktion med relation til ”Tvind”. De fem socialtilsyn vurderede dengang, at på det foreliggende grundlag var der ikke tale om en koncernlignende konstruktion. Det blev også konkluderet, at forholdene var komplekse og at det evt. kunne undersøges på et senere tidspunkt.

I det tilsyn, som de fem socialtilsyn har af opholdsstederne, har der derfor siden 2014 været opmærksomhed omkring opholdsstedernes ledelse, økonomi og samhandel. Se socialtilsynets notat om koncernlignende tilbud nedenfor.

Kontaktperson for pressen

Tilsynschef Ulla B. Andersen, tlf. 20 15 21 14

 

Fakta om Nakkebølle

Fakta om koncernlignende konstruktion