Ikrafttrædelse af reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet

Pr. 1. januar 2019 sker der ændring i eksisterende love samt ikrafttrædelse af ny lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Lov om social service er ændret i forbindelse med vedtagelse af lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Der er nu indsat en bestemmelse, som præciserer formålet med indsatsen på opholdssteder og døgninstitutioner. Formålet lyder nu som følger; opholdssteder og døgninstitutioner skal arbejde målrettet med at understøtte uddannelse, beskæftigelse og forebyggelse af kriminalitet for de anbragte børn og unge.

 

Lov om røgfri miljøer er ændret, så det ikke længere er muligt at beslutte, at de unge på sikrede institutioner må ryge på deres eget værelse eller i rygerum. De må fremadrettet kun ryge udendørs.

 

Lov om socialtilsyn er ændret, så socialtilsynet har mulighed for at indhente relevante oplysninger fra ungekriminalforsorgen i forbindelse med tilsyn på sikrede institutioner.

 

Lov om voksenansvar for anbragte unge er ændret. Fremadrettet skal de sikrede institutioner have en skriftlig husorden, hvor der er mulighed for at fastsætte passende reaktioner overfor barnet eller den unge, hvis reglerne ikke overholdes. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om nedsættelse eller fratagelse af de unges lommepenge. Der skal overvåges indendørs og opsættes alarmer ved indgangen til de anbragte børns værelser. Lederen skal politianmelde personfarlig kriminalitet, der har fundet sted på den sikrede institution.

 

Ny lov der træder i kraft 1. januar 2019 Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Der oprettes et Ungdomskriminalitetsnævn og en Ungekriminalforsorg. Ungdomskriminalitetsnævnet skal fastlægge individuelle forbyggende indsatser for børn og unge. Nævnet har mulighed for at anbringe de unge på tilbud, som socialtilsynet fører tilsyn med. Ungekriminalitetsforsorgen skal sikre efterlevelsen af ungdomskriminalitetsnævnets afgørelser.