Tilsyn med BPA-arbejdsgiverfunktion

Fra 1. januar 2018 skal Socialtilsyn Midt føre tilsyn med de foreninger og virksomheder, der varetager arbejdsgiverfunktionen i forbindelse med ordninger om BPA.

De 5 socialtilsyn har fra 1. januar 2018 fået til opgave at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med foreninger og private virksomheder, der varetager eller ønsker at varetage arbejdsgiverfunktioner i ordninger med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance (BPA) efter §§ 95 og 96 i lov om social service jf. lov om socialtilsyn § 18 a.

Godkendelsen og det driftsorienterede tilsyn med foreninger og virksomheder, der varetager arbejdsgiverfunktionen i forbindelse med ordninger om BPA, har en anden karakter end socialtilsynets øvrige godkendelses- og tilsynsopgaver. Kvalitetsmodellen skal eksempelvis ikke benyttes. Der er i bekendtgørelse om socialtilsyns § 20 opstillet tre betingelser for godkendelse af de omfattede foreninger og virksomheder. Hertil kommer et krav om, at foreningerne eller virksomhederne skal indsende årsbudget og revideret regnskab til socialtilsynet.

Socialstyrelsen har udarbejdet et notat, der beskriver vurderingsgrundlaget for tilsynet herunder de forhold, som socialtilsynet kan forholde sig til, når de skal godkende og udføre det driftsorienterede tilsyn med de omfattede foreninger og virksomheder.

Vurderingsgrundlag ved tilsyn med foreninger og virksomheder, der varetager arbejdsgiverfunktion i forbindelse med BPA

Der er udarbejdet et forslag til ansøgningsskema, som de omfattede foreninger og virksomheder kan anvende i ansøgningsprocessen. I forbindelse med ansøgningsskemaet skal det præciseres, at indhentningen af oplysninger skal ses i lyset af persondataloven og derfor leve op til kravene om at være tilstrækkelige, relevante og begrænset til det nødvendige.

Ansøgningsskemaet bør være ledsaget af et følgebrev, som beskriver hvad tilsynet går ud på, så ansøgende forening eller virksomhed får et oplyst grundlag at kunne udfylde ansøgningsskemaet på baggrund af.

Ansøgningsskema

Ansøgningsskemaet skal indsendes til Socialtilsyn Midt sikkerpost.socialtilsynmidt@silkeborg.dk