Billedet viser forskellige situationer med udsatte borgere

 

De fem Socialtilsyn i Hjørring, Silkeborg, Faaborg-Midtfyn, Holbæk og Frederiksberg kommuner har siden 1. januar 2014 haft ansvaret for at godkende og føre tilsyn med sociale tilbud for udsatte børn og voksne i Danmark. Opgaven løses i henhold til Lov nr. 608 af 12. juni 2013, som blev vedtaget af et enigt Folketing.

De fem tilsynskommuner har udarbejdet denne fælles tilsynspolitik for at tydeliggøre fælles rammer for tilsynsopgaven og for at understøtte transparens i forhold til eksterne samarbejdsparter - kommuner, regioner, tilbud og andre.

Tilsynspolitik:

Formål

Formålet med loven er, at "bidrage til at sikre, at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud samt plejefamilier efter lov om social service. Formålet skal opnås gennem en systematisk, ensartet, uvildig og faglig kompetent varetagelse af opgaven med et godkende og føre driftsorienteret tilsyn med tilbuddene".

Myndighed

De fem socialtilsyn har ansvaret for at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud for udsatte børn og voksne for alle 98 kommuner og fem regioner. De fem socialtilsyn har i 2014 og 2015 godkendt alle plejefamilier, sociale døgntilbud og ambulante stofmisbrugstilbud og har fra 2016 ført driftsorienteret tilsyn med disse.

De fem socialtilsyn har kompetence til at træffe afgørelse om påbud, udstede skærpede tilsyn og i sidste ende inddrage godkendelse.

Anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg

Lov om socialtilsyn fastslår, at de driftsorienterede tilsyn skal varetages gennem både anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg. Således vil plejefamilier, sociale døgntilbud, ambulante stofmisbrugstilbud og alkoholtilbud løbende modtage anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg fra de fem socialtilsyn.

Økonomisk tilsyn

De fem socialtilsyn skal godkende budgetter for private og offentlige sociale døgntilbud, ambulante stofmisbrugstilbud og alkoholtilbud. Formålet med dette er at sikre, at tilbuddene er økonomisk bæredygtige og at midlerne anvendes efter hensigten. Desuden skal de fem Socialtilsyn gennemgå alle tilbudsrapporter og have tilsendt regnskaber fra private tilbud. På plejefamilieområdet skal de fem Socialtilsyn sikre, at plejefamiliens økonomi giver stabilitet i anbringelsen.

Årsrapporter

De fem socialtilsyn udarbejder en årsrapport hvert år. Årsrapporten indeholder bl.a. oplysninger om antal tilbud og plejefamilier, antal påbud og skærpede tilsyn samt kvalitative vurderinger af aktuelle emner.

Whistleblowerordning

Socialtilsynene har etableret en whistleblowerordning, således at et tilbuds personale, beboere eller pårørende også kan henvende sig anonymt om bekymrende forhold. Det er muligt at benytte whistleblowerordningen både telefonisk og på socialtilsynenes hjemmeside.

En forudsætning for et succesfuldt socialtilsyn er et konstruktivt samarbejde mellem kommuner, regioner, private tilbud og de fem socialtilsyn.

De fem socialtilsyn udøver deres virksomhed dialogbaseret og med størst mulig transparens. Det betyder bl.a., at socialtilsynene forpligter sig til at drøfte den konkrete tilsynssag med tilbud og plejefamilier, herunder redegøre fyldestgørende for trufne afgørelser, f.eks. påbud og skærpet tilsyn. De fem socialtilsyn vil altid - hvor det er muligt - indlede med dialog før myndighedsafgørelse og sanktion. En forudsætning for at tilsynene kan arbejde dialogbaseret er, at tilbuddene efterlever deres oplysningspligt.

De fem socialtilsyn har desuden en forpligtelse til at sikre et højt informationsniveau om tilsynsopgaven. Dette sker bl.a. gennem socialtilsynenes hjemmesider og via løbende informationsarrangementer, hvor tilbud, driftsherrer og evt. andre interessenter får mulighed for at møde op og stille spørgsmål til eksempelvis tilsynsopgaven og kvalitetstemaerne. De fem socialtilsyn vil bestræbe sig på at afholde årlige, bilaterale møder med alle offentlige driftsherrer.

De fem socialtilsyn sikrer, at årsrapporten bliver gjort til genstand for dialog jævnfør rammeaftalen på det sociale område.

De fem socialtilsyn står på mål for at udvikle kvaliteten og det faglige niveau på det sociale område generelt til gavn for de mest udsatte børn, unge og voksne i Danmark. Det gode tilsyn udføres med udgangspunkt i kvalitetsmodellens syv temaer:

 1. Uddannelse og beskæftigelse
 2. Selvstændighed og relationer
 3. Målgrupper, metoder og resultater
 4. Sundhed og trivsel
 5. Organisation og ledelse
 6. Kompetencer
 7. Fysiske rammer

Det gode tilsyn tager afsæt i kvalitetsmodellens temaer, kriterier og indikatorer, som fastlægger væsentlige dimensioner af den kvalitet, som skal være til stede i tilbuddet. Derudover vurderes tilbuddenes samlede kvalitet også på baggrund af tilbuddets økonomi.

De fem Socialtilsyn har fokus på at triangulere data for at højne tilsynskvaliteten. Socialtilsynene vil altid udføre en konkret og individuel vurdering af behovet for tilsyn, herunder antallet og omfanget af anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg. Dog vil socialtilsynene mindst én gang årligt udføre et driftsorienteret tilsynsbesøg hos alle plejefamilier, sociale døgntilbud, ambulante stofmisbrugstilbud og alkoholtilbud baseret på kvalitetsmodellen.

De fem socialtilsyn vil sikre, at tilsynet med de sociale tilbud bliver varetaget systematisk, ensartet, uvildigt og faglig kompetent. Dette vil bl.a. ske ved, at:

 • Socialtilsynene vil følge kvalitetsmodellen og Socialstyrelsens manualer og redskaber
 • Socialtilsynene vil løbende indgå i dialog med hinanden og Socialstyrelsen med henblik på at kvalitetssikre praksis
 • Socialtilsynene vil sikre, at medarbejderne har den fornødne faglige professionalisme og systematik, således at socialtilsynene kan kontrollere og bidrage til at udvikle de sociale tilbud

De fem socialtilsyn vil udfordre tilbuddene på deres pædagogiske tilgang, behandling af borgerne og styringsmæssige forhold. Dette vil bl.a. ske ved, at:

 • Socialtilsynene vil påse, at de sociale tilbud har de nødvendige kompetencer til at hjælpe de udsatte børn, unge og voksne
 • Socialtilsynene vil påse, at de sociale tilbud anvender en relevant pædagogik til formålet
 • Socialtilsynene vil påse, at de sociale tilbud kræver en betaling, som står i et rimeligt forhold til den indsats, der leveres

De fem socialtilsyn vil basere tilsynet på tre overordnede principper:

 • Kontrol: Socialtilsynene til påse, at forudsætningerne for den givne godkendelse fortsat er til stede, og sikre at gældende lovgivning overholdes
 • Kvalitet: Socialtilsynene vil påse, at de sociale tilbud i praksis tilbyder en ydelse med et nødvendigt kvalitativt indhold
 • Udvikling: Socialtilsynene vil pege på udviklingsmuligheder, så rammer og indhold i de sociale tilbud løbende udvikles i overensstemmelse med borgernes behov

Socialtilsynene vil inddrage godkendelsen for de plejefamilier, sociale døgntilbud, ambulante stofmisbrugstilbud og alkoholtilbud, der ikke opfylder betingelserne for godkendelse.

Driften af de fem socialtilsyn finansieres af kommuner og regioner.

Tilsynet med plejefamilieområdet finansieres efter objektive kriterier baseret på antallet af 0-17 årige i hver kommune. Tilsynet med socialdøgntilbud, ambulante stofmisbrugstilbud og alkoholtilbud finansieres ved omkostningsbaserede takster, som opkræves hos de omfattede tilbud. Taksterne differentieres efter tilbuddets størrelse.

De fem kommuners kommunalbestyrelser har kompetencen til at fastlægge finansieringen for socialtilsynenes virksomhed. De fem Socialtilsyn dimensioneres, så de har den nødvendige kapacitet til at indfri lovgivningens formål.