Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyheder Indsendelse af årsrapport 2023 for offentlige tilbud

Indsendelse af årsrapport 2023 for offentlige tilbud

Alle kommunale og regionale tilbud samt private tilbud med driftsoverenskomst, er forpligtede til at indberette deres årsrapport 2023 (den særlige indberetning) via Tilbudsportalen senest 1. maj 2024. Dette følger af § 14, stk. 2 i bekendtgørelse om socialtilsyn (BEK nr. 1490 af 06/12/2023).

Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddene indberetter årsrapport 2023 i en separat sag på Tilbudsportalen

Tilbudsportalens opsætning medfører, at en sag kun kan godkendes på Tilbudsportalen, såfremt alle oplysninger i sagen kan godkendes. Derfor anbefaler vi at indsende årsrapport 2023 på Tilbudsportalen i en separat sag. Dette for at undgå unødvendig lang sagsbehandlingstid med at få godkendt årsrapport 2023 på Tilbudsportalen.

Ny guide til årsrapport på Tilbudsportalen

Der er kommet ny guide til indberetning af årsrapport på Tilbudsportalen. Den nye guide er sendt i mail til tilbuddene. Det er væsentligt, at I orienterer jer i guiden forud for indsendelse af årsrapport på Tilbudsportalen.
Vi kan i den forbindelse oplyse, at der ikke er krav om decimaler i nøgletallet ”Personalegennemstrømning opgjort i procent”.

Væsentlige afvigelser i Årsrapportens nøgletal i forhold til det godkendte budget

Socialtilsynet gør opmærksom på, at væsentlige forskelle mellem det af socialtilsynet godkendte budget for 2023 og årsrapportnøgletallene for 2023 kan medføre behov for indhentning af oplysninger for uddybning af årsager til afvigelserne.

Typiske fejl i indberetning af årsrapport på Tilbudsportalen

Sidste år afviste Socialtilsynene langt de fleste årsrapporter for 2022 for kommunale og regionale tilbud. Årsagen til at de pågældende årsrapporter blev afvist på Tilbudsportalen skyldes fejl i de oplysninger, som blev indberettet.
Socialtilsynet har udarbejdet et excel skema. Excel skemaet er udviklet som hjælp til at kvalitetssikre at der er sammenhæng i nøgletallene i årsrapporten samt som hjælp til beregning af de økonomiske nøgletal, der gøres op i procent af omsætning.

Vi har oplistet og forklaret årsagen til de 2 typiske fejl, vi har konstateret i årsrapport 2022:

Manglende sammenhæng mellem indtægter, omkostninger og overskud/underskud
Denne fejl omhandler at årsrapporten ikke er konsistent. Dvs. at der er en åbenlyst fejl i sammenhængen mellem indtægter, omkostninger og overskud/underskud. F.eks. at omkostninger reguleret for overskud/underskud udgør 110% af omsætningen. Ud fra årsrapport 2022, kan vi konstatere at en væsentlig årsag til fejlen skyldes ,at tilbud har indregnet borgerrelateret personale i omkostningen borgerrelaterede omkostninger. Denne fejl udgør fejlen i langt de fleste af de afviste årsrapporter for 2022. Borgerrelaterede omkostninger i årsrapport på Tilbudsportalen indeholder i lighed med budgetskemaet udelukkende omkostninger til tøj og lommepenge, aktiviteter, husholdning, transport, ekstern behandling/rådgivning borgere og beskæftigelses-/værkstedsomkostninger. Dermed må der ikke ske sammenblanding af omkostninger til borgerrelateret personale og omkostninger til borgerrelaterede omkostninger.

Afvigelse i opgørelsen af indtægter og omkostninger mellem årsrapport på Tilbudsportalen og budgetskemaet
Budgetskemaet viser tilbuddets forventede indtægter og omkostninger, og årsrapporten på Tilbudsportalen viser tilbuddets realiserede indtægter og omkostninger. Den typiske fejl vi har konstateret er, at der er divergens i grundlaget for beregning af indtægter og omkostninger mellem budgetskemaet og årsrapporten på Tilbudsportalen. Nedenstående er gennemgang af sammenhængen mellem det godkendte budget 2023 og årsrapport 2023 på Tilbudsportalen:

Indtægter

Definitionen af indtægter i årsrapport på Tilbudsportalen er identisk med definitionen af indtægter i budgetskemaet. Dvs. at det er tilbuddets samlede indtægter herunder takstindtægter (inklusive egenbetaling), særtakster, tilkøbsydelser etc.

Overskud/underskud

Definitionen af overskud/underskud er identisk i både budgetskemaet og årsrapport på Tilbudsportalen. Dvs. at overskud/underskud er et residual af indtægter-omkostninger. I skal dog særligt være opmærksomme på, at omkostningerne i årsrapport på Tilbudsportalen ikke er fuldstændige. Dette da nedenstående omkostninger som fremgår af budgetskemaet, ikke fremgår af årsrapporten på Tilbudsportalen:

  • Afskrivninger til andre anlæg, driftsmateriel og inventar inkl. småanskaffelser
  • Finansieringsindtægter/finansieringsudgifter

Det er væsentligt at fremhæve, at overskud/underskud skal opgøres efter fradrag af ovenstående omkostninger.

Overskud/underskud opgjort i procent i forhold til omsætning

Definitionen er identisk med nøgletallet ”c) Overskud/underskud opgjort i procent i forhold til omsætning” nederst i budgetskemaet.
Skal ikke indtastes, da tallet beregnes automatisk.

Beløb, der er hensat til senere brug, hvis der er tale om et offentligt tilbud

Oplysningen fremgår alene af årsrapport på Tilbudsportalen og kan dermed ikke henføres til budgetskemaet.
Feltet er alene et oplysningsfelt, og dermed ikke en omkostning.

Samlet løn m.v. til øverste leder

Oplysningen fremgår alene af årsrapport på Tilbudsportalen og kan dermed ikke henføres til budgetskemaet.
Feltet er alene et oplysningsfelt, og dermed ikke en omkostning.

Lønomkostninger til samlet ledelse

Definitionen er identisk med lønomkostninger til samlet ledelse i budgetskemaet.

Lønomkostninger til borgerrelateret personale

Definitionen er identisk med lønomkostninger til borgerrelateret personale i budgetskemaet.

Lønomkostninger til administrativt og teknisk personale

Definitionen er identisk med lønomkostninger til administrativt og teknisk personale i budgetskemaet.

Omkostninger til ikke-fastansat borgerrelateret personale

Definitionen er identisk med lønomkostninger til ikke-fastansat borgerrelateret personale i budgetskemaet.

Samlede omkostninger til kompetenceudvikling

Definitionen er identisk med kompetenceudvikling i alt i budgetskemaet.

Samlede lønomkostninger opgjort i procent i forhold til omsætningen

Definitionen er identisk med nøgletallet ”o) Samlede lønomkostninger opgjort i procent i forhold til omsætning” nederst i budgetskemaet.
Tallet beregnes automatisk i årsrapport 2023 på Tilbudsportalen.

Omkostninger til kompetenceudvikling opgjort i procent i forhold til omsætningen

Definitionen er identisk med nøgletallet ”p) Omkostninger til kompetenceudvikling opgjort i procent i forhold til omsætning.” nederst i budgetskemaet.
Tallet beregnes ikke automatisk i årsrapport 2023 på Tilbudsportalen. Det er hermed afgørende, at opgørelsen er konsistent med ”Samlede omkostninger til kompetenceudvikling”.

Samlede administrationsomkostninger opgjort i procent i forhold til omsætningen

Definitionen er identisk med nøgletallet ”q) Samlede administrationsomkostninger opgjort i procent i forhold til omsætningen.” nederst i budgetskemaet.

Samlede borgerrelaterede omkostninger opgjort i procent i forhold til omsætningen

Definitionen er identisk med nøgletallet ”r) Samlede borgerrelaterede omkostninger opgjort i procent i forhold til omsætningen.” i budgetskemaet.

Ejendomsomkostninger opgjort i procent i forhold til omsætningen

Definitionen er identisk med nøgletallet ”s) Ejendomsomkostninger opgjort i procent i forhold til omsætning.” nederst i budgetskemaet.
Ejendomsomkostninger omfatter husleje, vedligehold, forsikringer, ejendomsskatter, forbrug (el, varme, vand, renov. mv.) afskrivninger på bygninger, renter eller kapitaludlæg til finansiering af bygninger.

Hvis I har spørgsmål eller bemærkninger, er I velkomne til at kontakte økonomikonsulenterne i Socialtilsyn Midt.

Socialtilsyn Midt
Papirfabrikken 38
8600 Silkeborg