Skip til hoved indholdet
  Hjem Plejefamilier Referater - Dialoggruppe Midt plejefamilieområdet

Referater - Dialoggruppe Midt plejefamilieområdet

Dialoggruppe Midt på plejefamilieområdet afholder 2 årlige møder.

Her kan du læse referaterne af de seneste møder, der har været afholdt i Dialoggruppe Midt på plejefamilieområdet.


 

Referat af møde 30. november 2023

Dialoggruppe Midt for plejefamilieområdet

Deltagere:
Pia Kure, Herning Kommune, Marie Viskum, Aarhus Kommune, Maja Elisiussen, Norddjurs Kommune, Henriette Bøje, Norddjurs Kommune, Søs Julie Øhrstrøm, Viborg Kommune, Annemette Kirk Heegaard, Viborg Kommune, Anette Petersen, Viborg Kommune, Ole Falkesgaard, Ringkøbing-Skjern Kommune, Mette Kjær Nielsen, Ringkøbing-Skjern Kommune, Ulla Andersen, Socialtilsyn Midt, Birgitte Mikkelsen, Socialtilsyn Midt, Mette Bisgaard Rask Gregersen, Socialtilsyn Midt (referent)

Afbud: Hanne Toft, Syddjurs Kommune, Bettina Damgaard Dalbro, Viborg Kommune, Bettina Haldrup Nielsen, Viborg Kommune


Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra møde 31. maj 2023
 2. Fast track – STM
 3. Hvordan går det med at få etableret ”fast track” for dispensationer, fx udvide plads til søskende i samme plejefamilie eller lignede? Aarhus Kommune 
 4. TSOP
  • Deltagelse i TSOP og lignende eller mangel på samme. Hvordan forholder anbringende kommune sig vs hvordan forholder Socialtilsyn Midt sig – STM
  • TSOP – hvordan gør vi med de midlertidige familier, der ofte får nye børn ind og ud? – Aarhus Kommune
  • TSOP – nysgerrighed i forhold til de andre kommuner: Hvordan underviser I? Hvordan opretholder I timerne? Laver I øvelser med familierne hjemme? – Aarhus Kommune
 5. Vi oplever undersøgelser og godkendelser af netværk fra nye familietyper fx bofæller mv. Hvordan forholder vi os til de nye familietyper? – Aarhus Kommune 
 6. Vi har udfordringer med, at aflastningsfamilier til anbragte børn skal være i samme typologi som plejefamilien, men opgaven er forskellig. Kan der på nogen måde dispenseres fra dette, når vi fagligt har vurderet, at familien kan løfte opgaven? Aarhus Kommune
 7. Vi har nogle gange aflastningsfamilier, der skal tage børnene akut på fuld tid i mere end 14 dage – hvordan er mulighederne/proceduren? – Aarhus Kommune
 8. Vi oplever fortsat udfordringer med en ikke opdateret TP. Familier siger, at de har rettet, men at det ikke slår igennem på TP. Hvad gør vi? – Aarhus Kommune
 9. Eventuelt

 

Ad1.
Referatet blev godkendt.

Ad2.
Barnets lov træder i kraft pr. 1. januar 2024 og med den kommer der en fast track ordning. Det betyder, at socialtilsynene skal kunne godkende en plejefamilie inden for 6 uger. Hvis en familie skal godkendes efter fast track ordningen kræver det bl.a. en formandsbeslutning, at barnet forventes at være anbragt i mere end 6 uger og at der ikke er mulighed for anbringelse hos en allerede godkendt plejefamilie eller i netværkspleje. Alt dette skal kunne dokumenteres over for socialtilsynene i forbindelse med ansøgningen.

Hvis socialtilsynene vurderer, at betingelserne ikke er opfyldte, kan ansøgningen afvises. Denne afvisning kan ikke påklages. STM samarbejder med STN, så der kan tilbydes kursus inden for en 6 ugers periode.

Hvordan ovenstående skal dokumenteres, er endnu uvist. Det vil være ret tidskrævende for kommunerne at eftersøge plejefamilier i hele DK på Tilbudsportalen, som i øvrigt ikke altid er opdateret med plejefamiliernes korrekte oplysninger.

Kommunerne er altid velkomne til at kontakte STM, hvis der er behov for hjælp med at finde egnede plejefamilier til en konkret opgave.

STM vil meget gerne afprøve en ansøgning efter fast trak.

Ad3.
Aarhus Kommune har flere plejefamilier, som gerne vil have deres godkendelse ændret til at kunne modtage søskendepar. STM godkender ikke til søskende, men til individuelle pladser.

Ved ansøgning om dispensation har STM en sagsbehandlingstid på 7-14 dage. Sagsbehandlingstiden ved ansøgning om ændring af en plejefamilies godkendelse er meget forskellig. STM varsler et tilsynsbesøg 2-3 måneder i forvejen. Hvis ansøgningen modtages kort efter, at der er aflagt tilsynsbesøg og hvis STM har de fornødne oplysninger, kan ansøgningen behandles administrativt, hvilket i nogle tilfælde kan have positiv betydning for sagsbehandlingstiden.

STM er pt. i gang med en forsøgsordning, hvor nogle tilsynskonsulenter har indlagte tider i kalenderen, så vi hurtigere, kan besøge plejefamilierne i forbindelse med ansøgning om væsentlige ændringer.  

Ad4.
STM forholder sig ikke til TSOP, men vi forholder os til, om plejefamilierne deltager i de to årlige kursusdage. Oplever kommunerne, at plejefamilierne ikke møder op til de årlige kursusdage, er der mulighed for at informere om det i trianguleringerne, så tilsynskonsulenterne kan drøfte det med plejefamilierne ved tilsynsbesøgene. Eventuel udeblivelse fra kurserne er relevant for STM især, hvis en plejefamilie søger om ekstra plads eller opkvalificering til anden typologi.

De midlertidige familier kan ikke nå at gennemføre et TSOP-forløb, da de oftest har opgaverne i kortere tid.

Norddjurs Kommune løser det fx ved at koble en småbørnskonsulent på eller familien får ekstra supervision. Herning Kommune har netværksgrupper eller et KRITH-forløb.

Aarhus Kommune kører TSOP online. Herning Kommune samarbejder med Ikast-Brande Kommune om TSOP.  

Ad5.
Der er ingen begrænsninger, hvis ellers familierne lever op til kravene. Dog kan der ikke gives godkendelse til par, der bor på hver sin adresse, så godkendes den ene som enlig.

Ad6.
Praksis er, at barnets støttebehov skal modsvares af typologigodkendelsen i såvel fuldtidsfamilie som aflastningsfamilie. Altså hvis barnet har brug for en forstærket familie, så skal både fuldtids- og aflastningsfamilie være forstærket. Svendborg Kommune har sendt spørgsmålet til Social- og Boligministeriet. Svaret fra ministeriet vedlægges referatet.

Når en aflastningsfamilie ikke kan løftes til samme typologi som plejefamilien, kan bruddet være indgribende for barnet, da der allerede er skabt en god relation til aflastningsfamilien. STM opfordrer kommunerne til at imødegå problemstillingen i god tid.

Ad7.
Hvis et barn skal have ophold mere end halvdelen af tiden hos en aflastningsfamilie, kan der søges om dispensation.

Dispensation i aflastningsfamilier er ikke tidsangivet, men som regel 3-6 måneder og er ikke akut. 
Akutbestemmelsen er 3 uger og der kan søges om yderligere 3 uger. Dette er dog kun gældende i forhold til ikke godkendte tilbud.

Ad8.
STMs konsulenter modtager en notifikation, når plejefamilierne opdaterer deres oplysninger på Tilbudsportalen, som herefter godkendes. Tilbudsportalen er et vigtigt redskab for kommunerne og det er ressourcekrævende, når plejefamiliernes oplysninger ikke er opdateret. Desuden er der ønske om bedre søgningsmuligheder fx på alder.

Der var enighed om, at Tilbudsportalen ikke fungerer optimalt, og at det er et relevant emne for kommunerne at tage op i deres netværksgrupper.

Ad9.
Opkvalificering af plejefamilie – Ringkøbing-Skjern Kommune
Det er meget individuelt, hvad der skal til for at opkvalificere en plejefamilie. Det afhænger af, hvor meget erfaring plejefamilien har og hvilke kurser de har taget mv. STM ser også på de trianguleringer, der har været gennem årene.

Der var ønske om mere dialog mellem plejefamilie, kommune og STM i forbindelse med opkvalificering. Kommunerne er altid velkomne til at kontakte STM med konkrete sager.

PLFs danmarkskort – Norddjurs Kommune
Norddjurs Kommune er rød kommune på PFLs danmarkskort og ønsker en dialog med plejefamilierne.

Antal deltagere i dialoggruppen - Herning Kommune
Det er kommunerne selv, der har foreslået, at der deltager 3 fra hver erfagruppe. Hvis der er ønske om andet, så er erfagrupperne velkomne til at melde det ind til STM. Birgitte kommer også gerne ud i erfagrupperne, hvis der er ønske om det.


 

Referat af møde 31. maj 2023

Dialoggruppe Midt for plejefamilieområdet

Deltagere:
Hanne Toft, Syddjurs Kommune, Pia Kure, Herning Kommune, Jes Barsøe, Aarhus Kommune, Marie Viskum, Aarhus Kommune, Ulla Andersen, Socialtilsyn Midt, Birgitte Mikkelsen, Socialtilsyn Midt, Mette Bisgaard Rask Gregersen, Socialtilsyn Midt (referent)

Afbud: Susanne Jakobsen, Ringkøbing-Skjern Kommune, Maja Elisiussen, Norddjurs Kommune

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra møde 17. november 2022
 2. Underretninger – STM
  • kommunernes indsendelse af underretninger til Socialtilsyn Midt
  • kommunernes håndtering af underretninger, både når kommunen er bekymret og når kommunen ikke er bekymret
 3. Kontrakt med plejefamilier og kravet om, at plejefamilien skal fremsende seneste tilsynsrapport. Er der styr på tavshedspligten? – STM
 4. Godkendte plejefamilier – STM
  • ny-godkendte plejefamilier og typologi
 5. Skriftlige vs mundtlige input fra familieplejekonsulenter til triangulering – Aarhus Kommune
 6. Godkendelse af søskendepladser. Der opleves stigende efterspørgsel på aflastning til søskende i samme familie. Kan det i højere grad tænkes ind i godkendelser? – Aarhus Kommune
 7. PLF’s Danmarkskort – Norddjurs Kommune
 8. Eventuelt

 

Ad1.
Referatet blev godkendt.

Ad2.
Ved underretninger fra kommunerne er STM altid i kontakt med plejefamilien enten ved tilsynsbesøg, dialogmøde mv. Derudover kan der være behov for at inddrage andre instanser. Det er ikke altid, at det munder ud i noget, men det er vigtigt, at vi modtager underretninger/oplysninger, så vi har mulighed for at undersøge det nærmere. Kommuner og STM kan sidde med hver sin viden, der til sammen kan gøre en forskel. Så blot en lille appel til, at kommunerne kontakter STM med informationer af bekymrende karakter fx i forhold til plejefamiliens kompetencer og overskud.

Vi har skærpet underretningspligt, så ved formodning om, at et barn lider overlast, har vi pligt til at underrette hinanden. 

Kommunerne oplever at få informationer fra plejebørn om tidligere plejeforældre og det er svært konfrontere plejefamilier med information, der ligger flere år tilbage. STM vil også gerne have sådanne oplysninger.

Ad3.
Enkelte kommuner har indarbejdet i plejefamiliernes kontrakter, at der skal indsendes tilsynsrapporter løbende. STM oplyser plejefamilierne om, at de skal være opmærksomme på deres tavshedspligt, da tilsynsrapporterne kan indeholde personfølsomme oplysninger om nuværende og tidligere anbragte plejebørn.

Ad4.
STM oplever udfordringer med nygodkendte, almene familier, hvor kommunerne tilkendegiver, at de mener familien bør være forstærket eller specialiseret. Det forvirrer familierne. Cirka halvdelen af plejefamilierne i Midt er forstærkede eller specialiserede, hvilket er en høj andel.

STM er klar over, at kommunerne gerne vil have forstærkede og specialiserede familier, men de almene familier kan også tage rigtig mange opgaver. STM hører ikke fra de andre fire socialtilsyn, at de på samme måde oplever, at kommunerne ikke vil bruge de almene familier. Det er svært for STM at ændre en nygodkendt plejefamilies godkendelse, hvis de ikke har tilegnet sig yderligere erfaring og kvalifikationer.

De 3 typologier er ret brede, og børn med moderate støttebehov vil kunne anbringes i almen godkendte plejefamilier, og så er det kommunernes opgave at få kompetenceudviklet plejefamilierne, så de er klædt på til plejeopgaven, hvis barnets støttebehov udvikler sig. Det er derfor vigtigt, at kommunerne kompetenceudvikler familier, således at hvis der på sigt bliver behov for at ændre familiens godkendelse.

Det er ikke nok med de to årlige kursusdage. PUP-uddannelsen er meget anvendt, men det er forskelligt, hvordan familierne responderer på videreuddannelse. Så PUP-uddannelsen i sig selv gør ikke, at plejefamilien automatisk kan få ændret deres godkendelse. Ved en ændring af godkendelse skal STM kunne se, at begge plejeforældre samlet set kan løftes op i en anden typologi, hvorfor det er vigtigt, at begge plejeforældre løbende udvikler deres kompetencer.

Kommunerne mangler aflastningspladser og oplever, at plejefamilierne er mindre interesserede i at tage aflastning ind på fuldtidspladser. STM godkender de familier, der kan bære det til både en aflastning og en fuldtidsplads. 

Ad5.
Ved almindelig triangulering er der ikke praksis for, om det skal foregå skriftligt eller mundtligt og det er forskelligt, hvad der foretrækkes. For at undgå misforståelser er det praksis hos STM, at tilsynskonsulenten afslutter en mundtlig triangulering med at læse op, hvad der skrevet. Alle er enige om, at det kan være relevant med skriftlig triangulering i kritiske dialoger.

Ad6.
Aarhus Kommune er lykkedes med at få flere børn i aflastning, men er særlig udfordret med at finde aflastning til søskendepar.

Det er STMs holdning, at et søskendepar optager to pladser, da en aflastningsopgave med et søskendepar ikke nødvendigvis er lettere end med to børn fra hver deres familie.

Da der er uens praksis i de 5 socialtilsyn, er spørgsmålet om, hvorvidt flere børn kan anvende samme plads, dog på forskellige tidspunkter, sendt videre til afklaring i Social- og Boligstyrelsen.

Manglen på aflastningspladser er problematisk og det er ikke altid til barnets bedste med en aflastningsplads på institution.  

Ad7.
Punktet blev kort drøftet.

Ad8.
Der afholdes årsmøde for plejefamilier 1. juni. Der er ca. 150 tilmeldte plejeforældre. Hanne Aalling Riisager fra RessourceDetektiven er inviteret til at holde oplæg om, hvordan man som voksen ser på børns adfærd og kommunikation ud fra et anerkendende og styrkebaseret perspektiv.

STM har 9. marts afholdt virtuelt informationsmøde, hvor der var tilmeldt 39 personer. Næste informationsmøde er 8. juni, hvor der pt. er 18 tilmeldte. Vi følger de tilmeldte og ser om det resulterer i flere ansøgninger om godkendelse til plejefamilie.

Herning, Holstebro og Struer kommuner afholder sammen et arrangement om at tiltrække flere plejefamilier. Der er bl.a. uddelt flyers i Boxen i Herning. Syddjurs Kommune sender brev til alle kommunalt ansatte over 18 år i kommunen. Aarhus Kommune arbejder på noget lignende, men er ikke helt i mål.

I 2023 har STM ændret procedure for tilmelding til grundkurserne. Det betyder, at der kun åbnes op for tilmelding til et kursus ad gangen. Flere af kursisterne er allerede i gang med en plejeopgave, inden de har fået en generel godkendelse. STM kan ikke altid godkende ansøgerne, så de kan beholde deres igangværende plejeopgave, og det er bl.a. en af årsagerne til at nogle ansøgere vælger at trække deres ansøgning undervejs i godkendelsesprocessen.

STMs årsrapport 2022 er udkommet og offentliggjort på hjemmesiden. Der er lavet en letlæselig pamflet med diverse nøgletal på henholdsvis plejefamilieområdet og tilbudsområdet.

Fast track ordningen – vi kender stadig ikke kriterierne. 

Næste møde er 30. november - RIGTIG GOD SOMMER  


 

Referat af møde 17. november 2022

Dialoggruppe Midt for plejefamilieområdet

Deltagere:
Hanne Toft, Syddjurs Kommune, Pia Kure, Herning Kommune, Susanne Nygaard Nielsen, Ringkøbing-Skjern Kommune, Jes Barsøe, Maja Elisiussen, Norddjurs Kommune, Henriette Bøje, Norddjurs Kommune, Ulla Andersen, Socialtilsyn Midt, Birgitte Mikkelsen, Socialtilsyn Midt, Mette Bisgaard Rask Gregersen, Socialtilsyn Midt (referent)

Deltog ikke: Mai-Britt Brunbjerg, Aarhus Komme, Maja Elisiussen og Henriette Bøje, Norddjurs Kommune

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra møde 19. maj 2022
 2. Generel orientering omkring familieplejeområdet - STM
 3. Øget samspil i forhold til rekruttering af pleje- og aflastningsfamilier – Aarhus Kommune
 4. Udfordring med aflastning til børn i fuldtid i specialiserede plejefamilier – Aarhus Kommune
 5. Hvilke kriterier har socialtilsynet for, at en almen godkendt plejefamilie kan blive forstærket plejefamilie? – Herning Kommune
 6. Hvilke kriterier er der for, at man må anbringe børn med diagnoser i almen godkendte familier? Skal det stå i godkendelsen, at de er godkendt til f.eks. ADHD eller autisme? – Herning Kommune
  •  det er ikke diagnosen, der gør det alene. 
 7. Hvilke kriterier godkendes mor/barn anbringelse efter, og hvorfor er kriterierne ikke ens i de forskellige tilsyn? – Herning Kommune
 8. Sagsbehandlingstid på dispensationsansøgninger – Syddjurs Kommune 
 9. Eventuelt

 

Ad1.
Referatet blev godkendt.

Ad2.
Der arbejdes med rekrutteringsudfordringerne på plejefamilieområdet. Syddjurs Kommune holder informationsmøde i aften, hvor STM deltager. Der er 16 tilmeldte. 
STM arbejder på at lave 4 virtuelle informationsmøder om godkendelse som plejefamilie fra 2023, men kan endnu ikke sige præcist, hvornår det er klart.

Der er en netto nedgang på ca. 50-100 plejefamilier pr. år. STM forventer at godkende 90 nye plejefamilier, men halvdelen af disse familier er allerede i gang med opgaver inden godkendelsen.

I Midt er vi stadig udfordret i anvendelsen af typologierne, hvilket gør, at de almene plejefamilier har rigtig svært ved at komme i gang eller få nye opgaver. Pt. er ca. 50% af plejefamilierne alment godkendt. STM har løftet de plejefamilier, der kan bære det, op i de to øvrige typologier. Ønsker kommunerne flere plejefamilier til forstærket eller specialiseret plejeopgaver, skal kommunerne arbejde med opkvalificering af plejefamilierne forud for ændring af godkendelsen.
STM er åben for et møde med familieplejekonsulenterne om placering i de forskellige typologier, i det denne problematik kun ses i Midt og ikke hos de øvrige tilsyn.

Det ses på det høje antal ansøgninger om væsentlig ændring, at kommunerne stadig tager kontakt til plejefamilier, der ikke har godkendelse til den specifikke opgave. STM modtager årligt 3-400 ansøgninger om væsentlig ændring og det er mange ud af 1200 plejefamilier.

Årsmødet gentages i 2023. Dato endnu ikke fastlagt.

Den nye lovgivning har indflydelse på plejefamilieområdet i forhold til akutbestemmelsen. Akutbestemmelsen anvendes ikke ofte, da der i stedet søges om dispensation. 
Det er endnu uvist, hvornår fast track ordningen træder i kraft. STM har sammen med STN fastlagt kursusprogram, så vi på tværs sikre, at der afholdes grundkurser hver 6. uge.

Når Tilbudsportalen ikke fungerer, anvendes sociale medier til opslag, hvor der søges plejefamilier med specielle kompetencer. Hanne og Pia har gjort dette med gode erfaringer. Familieplejekonsulenterne kommer i kontakt med flere plejefamilier, som eventuelt kan bruges til andre opgaver senere.

Kommunerne gør plejefamilierne opmærksomme på deres tavshedspligt, som også er gældende i lukkede fora med andre plejefamilier.

Ad3.
Både kommune og STM gør meget ud af at tale med nye plejefamilier om fordelen ved at tage imod aflastningsopgaver, så de kommer i gang og dermed får erfaring som opkvalificerer dem til at blive fuldtidsplejefamilie. Derved får både STM og kommunerne et større kendskab til dem og kan vi se, hvilke kompetencer de har. Mange af de nye plejefamilier ønsker dog ikke aflastningsopgaver, da de er bange for, at aflastningsopgaverne begrænser dem i at få tilbudt en fuldtidsplejeopgave.

Ad4.
Flere plejefamilier kræver mulighed for aflastning i plejeopgaven. Der er udfordringer med at finde aflastning til de specialiserede plejefamilier og ofte ender børnene i aflastning på institution. Det er lovbestemt, at aflastningsfamilien også skal være specialiseret, da det følger barnets støttebehov også selvom aflastningsopgaven ikke har samme tyngde som selve plejeopgaven.

Ad5.
Få plejefamilierne på uddannelse så som PUP, kurser hos VIA, webinarer. Center for mentalisering har korte relevante videokurser. Plejefamilierne er også velkomne til at tale med STMs tilsynskonsulenter om, hvad der kan være relevant.

Ad6.
Børn med diagnoser kan anbringes hos plejefamilier i alle 3 typologier. Det STM ser på er det enkelte barns støttebehov. Kommunerne definerer et barns støttebehov.

Ad7.
Kommunerne oplever store forskelle i de fem socialtilsyn både i serviceniveau og i kriterier for mor/barn anbringelser.

Hvis STM skal godkende en plejefamilie til mor/barn anbringelser, skal der være eget værelse m/toilet til forældre samt eget værelse til barnet. Plejefamilien skal have erfaring som fuldtidsplejefamilie og være godkendt som enten forstærket eller specialiseret plejefamilie.

I forbindelse med Tilbudsportalens tilfredshedsundersøgelse har kommunerne ønsket en bedre søgefunktion, så der bl.a. kan søges på familier, der er godkendt til mor/barn anbringelser.

Ad8.
STM behandler dispensationsansøgninger hver uge. I enkelte tilfælde kan behandlingstiden trække ud, hvis der er behov for et besøg eller indhentning af yderligere information for at kunne godkende ansøgningen.

Ad9.
Der blev talt lidt om barnepigeordninger, og at der pt. opleves et større frafald til de årlige kursusdage end tidligere.


 

Referat af møde 19. maj 2022

Dialoggruppe Midt for plejefamilieområdet

Deltagere:
Hanne Toft, Syddjurs Kommune, Pia Kure, Herning Kommune, Susanne Nygaard Nielsen, Ringkøbing-Skjern Kommune, Mai-Britt Brunbjerg, Aarhus Kommune, Maja Elisiussen, Norddjurs Kommune, Henriette Bøje, Norddjurs Kommune, Ulla Andersen, Socialtilsyn Midt, Birgitte Mikkelsen, Socialtilsyn Midt, Mette Bisgaard Rask Gregersen, Socialtilsyn Midt (referent)

 

Dagsorden

 1. Godkendelse af referat fra møde 11. november 2021
 2. Drøftelse af akutbestemmelse i sin nye form (pr. 1. februar 2022) - STM
 3. Godkendelse af plejefamilier - STM
 4. Anbragte børn hos nyansøgere i Socialtilsyn Midt - STM
 5. Rekruttering – i forlængelse af det virtuelle møde 4. april - STM
 6. Opmærksomhed på plejeforældres funktionsniveau - STM
 7. Lov om voksenansvar og nødværge, og kommunernes vejledningsforpligtelse i den forbindelse - STM
 8. Hvad rummer dispensation? – Herning Kommune
  • mulighed for at søge om dispensation fra eksisterende godkendelse
 9. Skærpet tilsyn – Herning Kommune
  • vil det tydeligt fremgå på TP, hvad rækkefølgen på påbuddene er?
 10. Muligheden for skærpet tilsyn – Herning Kommune
  • hænger det sammen med mulighed for at træffe afgørelse om ændring af et tilbuds godkendelse uden forudgående ansøgning?
 11. Uanmeldt tilsyn – Herning Kommune
  • hvor stor vægt ligger socialtilsynet på plejefamiliens hjem, fx hvad der hænger, om juletræet er pakket væk til bestemt dato, vasketøj, sygdom i en længere periode?
 12. Skolepligt/undervisningspligt scorer lavt – Herning Kommune
  • hvordan forholder socialtilsynet sig, hvis kommunen og plejefamilien aftaler hjemmeundervisning?
 13. Hvor går grænsen mellem det personrettede tilsyn, som forestås af anbringende kommune og tilbudsrettede tilsyn, der forestås af socialtilsynet, når det handler om at vurdere plejebørnenes trivsel og udvikling? – Herning Kommune
  • har socialtilsynet fx krav på/ret til at lave børnesamtaler uden plejefamiliens tilstedeværelse under tilsynsbesøg?
 14. Hvad har socialtilsynet tænkt siden det online møde, hvor der var flere kommuner, som gav udtryk for, at de ikke placerede i almen godkendte familier pga. risikoen for, at barnet skulle flytte senere hen, hvis barnet blev vurderet til at skulle være i en forstærket familie? Socialtilsynet ville tage det med hjem og kigge nærmere på. Hvad har socialtilsynet gjort sig af tanker og er der kommet noget ud af det? – Herning Kommune
 15. Eventuelt

 

Ad1.
Referatet blev godkendt.

Ad2.
Akutbestemmelsen er ændret pr. 1. februar 2022, så der ikke længere er samme mulighed for at anbringe akut hos de godkendte plejefamilier. Plejefamilierne har i stedet mulighed for at søge om dispensation fra eksisterende godkendelse uden først at have ansøgt om væsentlig ændring.

Det nye lovstof er sendt ud til alle plejefamilier og udgivet som nyhed på Socialtilsyn Midts hjemmeside.

Ad3 og 4.
STM har fin søgning til grundkurserne for nye plejefamilier, men en del af de nye godkendte plejefamilier kommer ikke til at udløse flere pladser, da de allerede er i gang med en opgave, som i ansøgningsperioden beskrives som netværksplejefamilie, støtte- kontaktpersoner m.v. Der ses en tendens til, at børnene er i ”aflastning” i familierne, da de overnatter der. Det kan få betydning, hvis plejefamilien ikke godkendes til at kunne varetage den konkrete opgave. STM ser mange forskellige anbringelser, hvilket vil blive drøftet med kommunerne på kommunemøder. Hos de øvrige 4 socialtilsyn ses ikke samme tendens.

Der var en kort snak omkring aflønning af netværksplejefamilier. Enkelte kommuner aflønner i særlige tilfælde netværksplejefamilie for, at de kan være i opgaven, men der er ikke tale om samme vederlagsbetaling som til de generelt godkendte plejefamilier.

Ad5.
Kommunerne er positivt indstillet på at arrangere noget i fællesskab i forhold til rekruttering af nye plejefamilier, men mangler nogen, der vil tage tovholderfunktionen. 

I region syd besluttede alle familieplejekonsulenter at gå sammen om et fælles arrangement og har gode erfaringer med det. I region øst afholdes virtuelle informationsmøder. Fordelen ved de virtuelle informationsmøder er, at de ikke trækker så mange ressourcer hos kommunerne, og familierne skal fx ikke til at finde pasningsmuligheder.

En variation af et overordnet virtuelt møde for hele regionen og et par mindre fysiske informationsmøder et par steder i regionen kunne overvejes.

I Aarhus Kommune arbejdes der med et nyt koncept, der hedder fritidsfamilier. Aahus oplever en positiv interesse for at blive fritidsfamilie.

Ad6.
STM er begyndt at have en ekstra opmærksomhed på plejefamiliernes funktionsniveau. Fx kan svær overvægt, psykiske tilstande være problematiske, og hvad det kan have af betydning i forhold til de anbragte børn. Det er nogle svære snakke at have med plejefamilierne, og det er derfor vigtigt, at vi hjælper hinanden med at have fokus på det og underretter hinanden, hvis vi observerer noget ude i plejefamilierne. 

Ad7.
Ved tilsynsbesøgene møder STM plejefamilier, der har fået en mangelfuld vejledning fra kommunerne i forbindelse med lov om voksenansvar og nødværge. Kommunerne kan ikke tjekke om plejefamilierne også indberetter hændelsen til STM.

Ad8.
Dispensationsansøgninger behandles ikke helt ensartet på tværs af de 5 socialtilsyn. En dispensation skal være tidsmæssigt afgrænset og der skal være en særlig specifik årsag til, at det enkelte barn skal være anbragt hos en bestemt plejefamilie. En dispensation er som regel tidmæssigt afgrænset til 3-6 måneder.

Ad9.
Der er ingen rækkefølge på påbuddene ved skærpet tilsyn. Et skærpet tilsyn indeholder ikke nødvendigvis et eller flere påbud.

Ad10.
Hvis STM er i gang med at inddrage en plejefamilies godkendelse, så føres der tilsyn med plejefamilien indtil, der er truffet endelig afgørelse. Tilsynet fortsætter, hvis der gives opsættende virkning i klageperioden.

STM anbefaler plejefamilierne, at de oplyser kommunerne ved en kontakt om en evt. anbringelse, at der er en proces i gang om inddragelse af godkendelse. Kommunerne har ikke mulighed for at se dette på TP, da det først bliver synligt på TP, når der er truffet endelig afgørelse om inddragelse af godkendelsen.

Sender en kommune en alvorlig underretning til STM, er det individuelt, hvorvidt en kommune orienteres om udfaldet af afgørelsen, men kommunerne har altid mulighed for at søge om aktindsigt i tilsynsrapporten. STM vil orientere en plejefamilie, hvis en kommune søger aktindsigt.

Ad11.
Hvis der er nævnt noget i tilsynsrapporten omkring plejefamiliens hjem, som plejefamilien ikke er enig i eller føler sig ramt på, så kan de altid gøre opmærksom på det i deres høringssvar.

Ad12.
STM skal score på, om plejebørnene frekventerer et skole/dagtilbud. Nogle plejefamilier bliver ramt på lav score, selvom de føler de arbejder hårdt med hjemmeundervisningen. Hvordan defineres et skole/dagtilbud? STM vil undersøge nærmere, hvad de øvrige tilsyn gør.

Ad13.
Ved tilsynsbesøg taler STM med anbragte og biologiske børn, når det er muligt, men vi afholder ikke børnesamtaler. Tilsynskonsulenterne spørger plejebørnene, om de er interesserede i at tale med dem, vise dem deres værelse o.l. og det kan foregå både med og uden plejeforældrenes tilstedeværelse. En plejefamilie kan ligeledes sige nej til, at STM må tale med børnene, hvis dette er det bedste for barnet.

Ad14.
Tilsynskonsulenterne hos STM er opmærksomme på det.

Hvis et barn kan placeres i almen godkendte plejefamilier, men på sigt vurderes til at skal placeres hos en plejefamilie med forstærket godkendelse, så få lagt en plan for, hvordan den almen godkendte plejefamilie fagligt kan opkvalificeres, så de er klar til at varetage opgaven, når barnet skal skifte typologi.

Ad15.
STM anerkender fuldt ud online kurser, men begge plejeforældre skal stadig deltage. 
Årsmødet der afholdes 24. maj, tæller for en halv kursusdag.


 

Socialtilsyn Midt
Papirfabrikken 38
8600 Silkeborg