Skip til hoved indholdet
    Hjem Sociale tilbud Magtanvendelser

Magtanvendelser

Alle former for magtanvendelser skal registreres og indsendes til Socialtilsyn Midt

Alle tilbud både på børn- og ungeområdet og på voksenområdet, der er omfattet af bestemmelserne om magtanvendelse, er forpligtet til at sætte sig grundigt ind i reglerne for, hvornår der er hjemmel til magtanvendelser og hvordan man indberetter magtanvendelser. 

Alle former for magtanvendelser skal registreres og indberettes til Socialtilsyn Midt. Dette gælder også, hvis der er foretaget en magtanvendelse uden hjemmel i lovgivningen. 

Særligt om magtanvendelser uden hjemmel i lovgivningen

Hvis tilbuddet har foretaget en magtanvendelse uden hjemmel i lovgivningen, kan det medføre påtale eller strafansvar. En sådan magtanvendelse kan fx være, at et mindsteindgreb ikke er anvendt, eller at magtanvendelsen er udført uden, at lovens betingelser for indgreb er opfyldt. I disse tilfælde skal anbringelsesstedets leder/stedfortræder straks sikre, at magtanvendelsen registreres og indberettes til Socialtilsyn Midt. Det skal ske uden ugrundet ophold og inden for 24 timer. Socialtilsyn Midt vurderer herefter, om indberetningen giver anledning til tilsynsmæssige overvejelser og konstaterer, om der er rettet henvendelse til politiet i de sager, hvor dette vurderes påkrævet. Socialtilsyn Midt kan også vælge af egen drift at rette henvendelse til politiet, hvis det ikke allerede er sket. 

Er der sket en magtanvendelse uden hjemmel i gældende ret i et aflastningstilbud, efterværn eller et andet tilbud uden for magtanvendelsesreglerne anbefaler Socialtilsyn Midt, at vi orienteres øjeblikkeligt, fx ved at I udfylder og indsender et indberetningsskema til Socialtilsyn Midt.

Hvad gør Socialtilsyn Midt med indberetningerne

Socialtilsyn Midt  behandler hver enkelt indberetning og den samlede anvendelse af magt i tilbuddet. Socialtilsyn Midt vurderer, om der er grundlag for tilsynsmæssige overvejelser. Det kan fx være at anmode tilbuddet om en redegørelse, at foretage et tilsynsbesøg eller at tage et møde med tilbuddet. 

Hvem skal indberetningerne sendes til

  • Den kommune, der har ansvaret for borgerens ophold i tilbuddet
  • Driftsansvarlige kommunalbestyrelse eller regionsråd (kun i de tilfælde, hvor det drejer sig om kommunale eller regionale tilbud)
  • Socialtilsyn Midt, der fører det driftsorienterede tilsyn

På den måde sikres det, at de myndigheder, der har ansvaret for henholdsvis det personrettede og det driftsorienterede tilsyn samt for driften af anbringelsesstedet eller boformen, får mulighed for at reagere på de foretagne indgreb, alt efter deres opgaver og kompetencer i forhold til tilbuddet og borgeren.

Indberetninger om magtanvendelse indgår således i grundlaget for kommunen, der har ansvaret for borgerens ophold i tilbuddet, og socialtilsynets vurdering af forholdene i det enkelte tilbud.

Skemaer til indberetning

Social- og Boligstyrelsen har udarbejdet skemaer til brug for indberetning af magtanvendelser.  Bemærk at der er forskellige skemaer afhængigt af, om det er børn- og ungetilbud eller voksentilbud og hvilken type magtanvendelse, der skal indberettes. Det er vigtigt, at I læser skemaerne grundigt, da de indeholder frister for indberetning mv.

Socialtilsyn Midt
Papirfabrikken 38
8600 Silkeborg