Skip til hoved indholdet
  Hjem Sociale tilbud Tilsyn med godkendte sociale tilbud

Tilsyn med godkendte sociale tilbud

I det driftsorienterede tilsyn med sociale tilbud skal socialtilsynet blandt andet indhente oplysninger, vurdere kvalitet og træffe en afgørelse. 
Socialtilsynet skal vurdere om tilbuddet fortsat opfylder de faglige, økonomiske og organisatoriske betingelser for godkendelse. Det er op til Socialtilsynet, efter en konkret vurdering at afgøre, hvilke yderligere oplysninger der skal indhentes for at kunne træffe en afgørelse. Der indgår mange forskellige elementer i opgaven.

Anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg

 • Vi kommer på anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg i tilbuddet. 
 • Vi udarbejder tilsynsrapporter efter tilsynsbesøgene, og sender en tilsynsblanket til Tilbudsportalen.
 • Vi fører økonomisk tilsyn herunder tilsyn med både budgetter, årsrapporter og for private sociale tilbud også årsregnskaber.
 • Der kan udstedes sanktioner, hvis I som tilbud ikke har den fornødne kvalitet. Der er forskellige typer af sanktioner – påbud, skærpet tilsyn og fratagelse af godkendelse.

Driftsorienteret tilsyn

Tilrettelæggelsen af det driftsorienterede tilsyn skal altid tage udgangspunkt i de oplysninger, som Socialtilsynet er i besiddelse af om tilbuddet. Det kan være oplysninger indhentet fra tilbuddet selv eller andre kilder.

I tilrettelæggelsen af tilsynsbesøg indgår også, at tilbuddet modtager varsling om dato for tilsynsbesøg cirka en måned før selve besøget. Denne dato er planlagt på forhånd og indgår i en lang række af forudbestemte aktiviteter, hvilket betyder at tilsynsbesøget som udgangspunkt ikke kan flyttes. Besøgene ligger inden for normal arbejdstid.

Socialtilsynet skal som led i det løbende driftsorienterede tilsyn besøge alle tilbud mindst en gang om året.

I god tid inden et anmeldt tilsynsbesøg modtager I et orienteringsbrev, hvor det fremgår, hvilke temaer det forventes, der vil blive ført tilsyn med, samt hvem tilsynskonsulenterne gerne vil tale med det kan være borgere, pårørende, medarbejdere bestyrelsesmedlemmer m.m. 
 Som forberedelse til tilsynsbesøget er det vigtigt, at I:

 • Indsender de dokumenter, socialtilsynet har bedt om i forbindelse med tilsynsbesøget
 • Gennemgår seneste tilsynsrapport
 • Sørger for, at jeres oplysninger på Tilbudsportalen er opdaterede og retvisende
 • Informerer beboere, medarbejdere og pårørende om, at socialtilsynet kommer på besøg

Når I taler med de børn, der er anbragt i jeres sociale tilbud, om socialtilsynet, kan I have nytte af de foldere, der er udarbejdet til børn og unge om socialtilsynets besøg. I kan også vise den korte video, der er udarbejdet om, hvad det vil sige at have besøg af socialtilsynet. I kan finde materialet på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside i nedenstående link.

Ved et uanmeldt tilsynsbesøg kan I af gode grunde ikke forberede jer, hvilket vi er klar over. Når tilsynskonsulenterne ankommer, taler de med jer om en relevant rammesætning af tilsynsbesøget. Det er muligt, at I efter besøget skal fremsende oplysninger til Socialtilsyn Midt. 

 

Indhentning af oplysninger
I det driftsorienterede tilsyn indhenter socialtilsynet relevante oplysninger om tilbuddet. Oplysningerne indhentes blandt andet ved at:

 • Aflægge anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg
 • Indhente oplysninger fra tilbuddet, blandt andet gennem tilbuddets seneste årsrapport
 • Indhente oplysninger om tilbuddet fra de kommuner, der har ansvaret for de enkelte borgeres ophold i tilbuddet
 • Indhente oplysninger fra ansatte og borgere i tilbuddet samt fra andre relevante personer
 • Oplysningerne kan fx bruges i forberedelsen af et forestående anmeldt tilsynsbesøg og i samtaler med ledelse, ansatte og borgere med flere

Kvalitetsmodellen anvendes til at måle kvaliteten i tilbuddene ved godkendelse og i det driftsorienterede tilsyn.
 
Socialtilsynet skal godkende alle tilbud, som er omfattet af tilsynet, jf. lov om socialtilsyn § 4. Socialtilsynet kan alene godkende tilbud, som efter tilsynets samlede vurdering har den fornødne kvalitet, jf. § 6 og opfylder lovens krav i øvrigt, jf. §§ 12-18.

Socialtilsynet har desuden til opgave at føre et driftsorienteret tilsyn med de omfattede sociale tilbud. Formålet med det driftsorienterede tilsyn er at sikre, at de fortsat har den fornødne kvalitet, jf. § 7.

Kvalitetsmodellen består af 7 temaer, som tilbuddenes kvalitet skal vurderes ud fra:

 • Uddannelse og beskæftigelse
 • Selvstændighed og relationer
 • Målgrupper, metoder og resultater
 • Sundhed og trivsel
 • Organisation og ledelse
 • Kompetencer
 • Fysiske rammer

Kvalitetsmodellen er en ramme og et redskab, som socialtilsynet anvender i vurderingen af om et tilbud har den fornødne kvalitet. Udover de 7 temaer i kvalitetsmodellen vurderes tilbuddenes samlede kvalitet også på baggrund af en vurdering af tilbuddets økonomi.

For hvert af de 7 temaer i kvalitetsmodellen er der en række kriterier og indikatorer på kvalitet, som socialtilsynet skal anvende i bedømmelsen af, om et tilbud har den fornødne kvalitet.

Formålet med kvalitetsmodellen
Formålet med kvalitetsmodellen er at understøtte systematik, gennemsigtighed, ensartethed samt kvalitet ved både godkendelse og det driftsorienterede tilsyn.

Der skelnes mellem kvalitetsbedømmelse og kvalitetsvurdering.

I kvalitetsbedømmelsen er der fokus på, hvilke resultater der skabes for borgerne, og i mindre grad på den konkrete tilrettelæggelse af indsatsen i tilbuddene.
I kvalitetsvurderingen kan der inddrages andre forhold af relevans for kvaliteten inden for temaerne, som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier.
Kriterierne og indikatorerne inden for de 7 overordnede kvalitetstemaer er gældende for alle typer tilbud. Dette skal sikre en ensartethed i kvalitetskrav og gennemskuelighed samt sammenlignelighed i socialtilsynets arbejde.

Tilsynsrapporten
Efter et tilsynsbesøg udarbejder Socialtilsyn Midt en tilsynsrapport, som I får i høring i 14 dage. I høringsperioden har I mulighed for at påpege faktuelle fejl og mangler i rapporten, hvis hovedkonklusioner herefter lægges på Tilbudsportalen.

Socialtilsyn Midt fører tilsyn med økonomien i tilbud godkendt efter lov om social tilsyn. Tilbuddene skal derfor indsende oplysninger om deres økonomi til Socialtilsyn Midt.
 
Regnskab og årsrapport for tilbud underlagt Socialtilsyn Midts tilsyn
Som følge af lov om socialtilsyn skal alle tilbud omfattet af loven indberette deres årsrapport i form af nøgletal mv. som en særlig indberetning via Tilbudsportalen. Udover dette skal private tilbud omfattet af loven indsende deres reviderede årsregnskab og den tilhørende revisionsprotokol til tilsynet til orientering.

Tilbuddenes årsrapport
Alle tilbud omfattet af lov om socialtilsyn, både kommunale, regionale og private tilbud, skal indberette årsrapporten via Tilbudsportalen.

Private tilbud skal indberette årsrapporten senest den 1. juli i året efter regnskabsåret.

Kommunale og regionale tilbud skal indberette årsrapporten senest den 1. maj i året efter regnskabsåret.

Årsrapporten består af nøgletal og beskrivelser af den faglige udvikling og større begivenheder i tilbuddet både i det forløbne år samt nærmeste fremtid. En mere konkret beskrivelse af de enkelte nøgletal mv. kan findes på indberetningssiden for økonomi og årsrapport på Tilbudsportalen.

Socialstyrelsen har udarbejdet et skema til beregning af nøgletal til årsrapporten. Skemaet kan findes på tilbuddets indberetningsside på Tilbudsportalen.

Private tilbuds årsregnskab og revisionsprotokol
De private tilbud skal indsende deres reviderede årsregnskab samt revisionsprotokol til socialtilsynet til orientering jf. lov om socialtilsyn §18, stk. 1.

Årsregnskabet bedes indsendt elektronisk til Socialtilsyn Midt via vores sikkermail adresse:

Se Socialtilsyn Midts sikker mail under Kontakt

Årsregnskabet skal som hovedregel aflægges efter Årsregnskabsloven og revisionen skal foretages i overensstemmelse med Bekendtgørelse om revision af regnskaber for private tilbud omfattet af lov om socialtilsyn. Således skal revisor blandt andet påse, at der er overensstemmelse mellem tilbuddets regnskab og de indberettede nøgletal på Tilbudsportalen.

Socialtilsyn Midts gennemgang af de indsendte årsregnskaber
Når årsregnskabet er indsendt, modtager tilbuddet kvittering for modtagelsen fra Socialtilsyn Midt. Tilsynet vil herefter gennemgå det modtagne materiale og tage kontakt til tilbuddet, såfremt der er behov for yderligere oplysninger.

Bekendtgørelsen om revision af regnskaber for private tilbud omfattet af lov om socialtilsyn
Den 1. februar 2022 trådte Bekendtgørelse nr. 2664 af 28. december 2021 om revision af regnskaber for private tilbud omfattet af lov om socialtilsyn i kraft. Bekendtgørelsen indeholder instrukser for revision af private tilbuds regnskaber.

I bekendtgørelsen fremgår de nye forhold, der fremadrettet bliver omfattet af revisors erklæringer.

Revisor er forpligtet til at give socialtilsynet besked, hvis revisor ved revisionen konstaterer forhold, der giver revisor anledning til tvivl om, hvorvidt betingelserne for godkendelsen er opfyldt jf. lov om socialtilsyn § 18, stk. 4.

Øvrige forhold vedrørende private tilbuds økonomi
Socialtilsynet skal godkende større vedligeholdelsesarbejder og forbedringer af private tilbuds fysiske rammer inden arbejdet igangsættes jf. lov om socialtilsyn § 16 a.

Særligt vedrørende fonde
Socialtilsynets tilsyn med tilbud, der er oprettet som fonde, der er undtaget fra lov om fonde og visse foreninger, omfatter tilsyn med, om fondens økonomiske dispositioner er i overensstemmelse med vedtægterne og med grundlaget for godkendelsen.

Det påhviler således disse tilbud at indhente socialtilsynets godkendelse af væsentlige økonomiske dispositioner, som har indflydelse på egenkapitalen og dermed tilbuddets økonomi, inden dispositionerne effektueres. Herunder også socialtilsynets accept af eventuelle handelspriser mv.

Manglende indsendelse af regnskab og årsrapport
Hvis et tilbud ikke indsender årsregnskab og / eller årsrapport inden for den fastsatte tidsfrist, kan det få følger for tilbuddets godkendelsesgrundlag.

Indberetning af budgetter til Socialtilsyn Midt
Jf. lov om socialtilsyn skal alle private, kommunale og regionale tilbud godkendt efter lov om socialtilsyn have deres budget godkendt af tilsynet. Tilbuddene skal indberette deres budget til Socialtilsyn Midt via Tilbudsportalen. Budgetskema findes på tilbuddets indberetningsside på Tilbudsportalen.

Fristen for indsendelse for indberetning af budget:

Private tilbud:

 • 1. oktober i året før budgetåret

Kommunal- og regionale tilbud:

 • 15. november i året før budgetåret

Socialtilsyn Midt behandler de indberettede budgetter og sender godkendelsesmail til tilbuddet, når budgettet er godkendt.
 

Socialtilsyn Midt
Papirfabrikken 38
8600 Silkeborg