Skip til hoved indholdet
  Hjem Socialtilsyn Midt Om Socialtilsyn Midt

Om Socialtilsyn Midt

Socialtilsyn Midt er et af fem socialtilsyn i Danmark og er forankret i Silkeborg Kommune. 

Jf. lov om socialtilsyn er det socialtilsynets opgave at godkende nye plejefamilier og sociale tilbud til udsatte borgere samt sikre, at plejefamilier og sociale tilbud har en tilstrækkelig kvalitet både socialfagligt, pædagogisk, økonomisk og juridisk.   

Socialtilsyn Midt fører et generelt tilsyn med kvaliteten i et tilbud og ikke et personrettet tilsyn i forhold til enkelte borgere.

Socialtilsyn Midt har tilsynsmyndigheden med plejefamilier og tilbud beliggende i de 21 kommuner i Region Midt samt med Faaborg-Midtfyn Kommune.
Plejefamilier og sociale tilbud beliggende i Silkeborg Kommune er undtaget Socialtilsyn Midts tilsynsmyndighed, i stedet varetager Socialtilsyn Nord tilsynsopgaven med kommunens plejefamilie og sociale tilbud.

Socialtilsyn Midt fører tilsyn med følgende typer af tilbud og plejefamilier:

 • Plejefamilier efter barnets lov § 43 , stk. 1, nr. 1, 2 og 3
 • Børne- og ungehjem som døgninstitution jf. barnets lov § 43, stk. 1 nr. 6, og stk 3
 • Børne- og ungehjem som opholdssted jf. barnets lov § 43, stk. 1 nr. 6, og stk 3
 • Botilbud efter §§ 107, 108 (voksne)
 • Krisecentre efter § 109
 • Forsorgshjem efter § 110
 • Stofmisbrugsbehandlingstilbud efter §§ 101 og 101a
 • Botilbudslignende tilbud i form af hjælp og støtte efter §§ 83-87, 97, 98 og 102 i lov om social service.
 • Alkoholbehandlingssteder efter sundhedslovens § 141

Om Socialtilsyn Midt

Nedenstående oversigt viser, hvilke kommuner de 5 socialtilsyn som udgangspunkt fører tilsyn med. Socialtilsynenes landsdækkende specialistfunktioner betyder, at de også fører tilsyn med sociale tilbud, der ikke er beliggende i de kommuner de normalt fører tilsyn med.

Socialtilsyn Midt varetager opgaven med at godkende og føre tilsyn med private tilbud, der indgår i koncerner og koncernlignende konstruktioner. Alle koncerner og koncernlignede konstruktioner beliggende med hovedadresser vest for Storebælt hører ind under Socialtilsyn Midt. Disse koncerner og koncernlignende konstruktioner har tilbud placeret i hele landet, hvilket betyder, at vores tilsynsområde geografiks er blevet større.

Anmodninger om aktindsigt kan med fordel sendes til Socialtilsyn Midts hovedpostkasse socialtilsynmidt@silkeborg.dk, som du kan skrive sikkert til via borger.dk eller virk.dk.

Der er ingen krav til, hvordan du skal anmode om aktindsigt. Du kan anmode via brev, e-mail eller telefon. Der er heller ikke et krav om, at du skal begrunde dit ønske om aktindsigt. Sender du anmodningen til vores hovedpostkasse, frem for direkte til en konkret medarbejder, kan vi hurtigere behandle anmodningen.

Din anmodning om aktindsigt skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige for, at den sag eller de dokumenter, som du søger aktindsigt i, kan identificeres. Anmodningen skal angive et tema for det, der søges aktindsigt i. Et tema kan eksempelvis være ”sager om afgørelse om skærpet tilsyn i 2022”.

Vi besvarer anmodninger om aktindsigt i videst muligt omfang inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen. Såfremt anmodningen undtagelsesvis ikke kan færdigbehandles inden 7 arbejdsdage, vil vi hurtigst muligt og inden fristens udløb afsende en underretning om årsagen til fristoverskridelsen og om, hvornår du kan forvente at få den endelige afgørelse.

Socialtilsyn Midt besvarer anmodninger om aktindsigt via sikker post. Anmoder skal derfor tilvejebringe en sikker mailadresse, eller et cvr-nummer/cpr-nummer, som vi kan sende afgørelsen til.

Læs mere om reglerne for anmodninger om aktindsigt på Silkeborg Kommune Anmodning om aktindsigt.

Socialtilsyn Midt
Papirfabrikken 38
8600 Silkeborg