Skip til hoved indholdet
    Hjem Socialtilsyn Midt Personoplysninger og databeskyttelse

Personoplysninger og databeskyttelse

Socialtilsyn Midt er en offentlig myndighed, der også er dataansvarlig ift. de oplysninger, der registreres i forbindelse med tilsynet. Socialtilsynets opgave er at godkende og føre tilsyn med, om sociale tilbud og plejefamilier har en tilstrækkelig høj kvalitet.

Retten til indsigt

Da Socialtilsyn Midt i forbindelse med tilsynsopgaven indsamler oplysninger om dig, har du ret til:

  • At bede Socialtilsyn Midt om at få indsigt i de personoplysninger, vi har registreret om dig
  • At få udleveret en liste over kategorierne af de personoplysninger, du på et tidspunkt har oplyst til Socialtilsyn Midt

Hvis du gerne vil have indsigt i de oplysninger, Socialtilsyn Midt har registreret om dig, kan du kontakte os via vores kontaktoplysninger.

Nedenfor kan du læse om, hvordan vi behandler dine oplysninger herunder formål, med hvilken hjemmel og info vedr. videregivelse.

I forbindelse med tilsynet har tilbuddet, efter anmodning fra Socialtilsyn Midt som dataansvarlig, pligt til at give oplysninger om tilbuddet, der er nødvendige for udførelsen af tilsynet. Det kan fx være oplysninger om medarbejdere og ledere i tilbuddet. Hvis det er et privat tilbud, kan der anmodes om oplysninger vedrørende bestyrelsesmedlemmer. Socialtilsyn Midt kan via disse oplysninger få indsigt i en lang række oplysninger så som navn, fødselsdato, oplysninger om ansættelsesforhold, uddannelsesmæssige baggrund samt straffemæssige forhold.

Oplysningerne bliver brugt til at vurdere, om tilbuddet har den fornødne kvalitet, og om personalegruppen samlet set har de fornødne kompetencer i forhold til målgruppen. Oplysningerne indgår ikke i tilsynsrapporten, men bliver behandlet og registreret i Socialtilsyn Midts fagsystem.

Socialtilsyn Midt har ret til at indsamle oplysninger fra ansatte eller andre relevante personer i tilbuddet i forbindelse med tilsynsbesøget jf. lov om socialtilsyn § 7, stk. 3, nr. 6.

Som tilbud har i jf. lov om socialtilsyn § 12, stk. 2 pligt til at give Socialtilsyn Midt oplysninger i forbindelse med tilsynsbesøget.

Socialtilsyn Midt kan i forbindelse med i forbindelse med tilsynsbesøget indhente oplysninger om dig/jer, der er nødvendige for udførelsen af tilsynet. Det kan være fra den kommune/de kommuner, hvorfra I har fået anbragt et barn, eller fra andre relevante personer f.eks. fra jeres egne børn eller plejebarnets biologiske forældre. De oplysninger vi indhenter, fra kommunen eller fra andre relevante personer, vil typisk angå den generelle trivsel i familien. Formålet med at indhente oplysninger om dig/jer er at vurdere, om du/I efter en samlet vurdering har den fornødne kvalitet jf. lov om socialtilsyn § 6.

Jf. lov om socialtilsyn § 7, stk. 3, nr. 3 og nr. 6 har Socialtilsyn Midt ret til at indhente oplysninger om dig/jer fra kommunen og/eller andre relevante personer.

Jf. lov om socialtilsyn § 12, stk. 2 har personer, der ansøger om at blive godkendt som plejefamilie, pligt til at give Socialtilsyn Midt de oplysninger, der anmodes om. Oplysningerne anvendes til at vurdere om du/I er egnede til at blive plejefamilie. Efter tilsynsbesøget udarbejdes en tilsynsrapport som du/I modtager. Personoplysningerne indgår ikke i tilsynsrapporten.

Godkendte plejefamilier har jf. § 12, stk. 2 i lov om socialtilsyn en oplysningsforpligtigelse over for socialtilsynet. Dvs. du /I skal oplyse Socialtilsyn Midt, hvis der sker ændringer i jeres familiære forhold, som har betydning for jeres godkendelse.

Videregivelse af oplysninger vedrørende plejefamilier
Hvis Socialtilsyn Midt bliver opmærksom på bekymrende forhold i plejefamilien, har socialtilsynet pligt til at underrette de kommuner, som har anbragt plejebarnet.

Socialtilsyn Midt undersøger, om du som borger i et tilbud eller en plejefamilie får den hjælp og støtte, du har behov for. Vi fører et generelt tilsyn med kvaliteten i selve tilbuddet eller plejefamilien, men ikke et personrettet tilsyn i forhold til enkelte borgere.

For at kontrollere og vurdere kvaliteten kommer socialtilsynet på besøg mindst én gang om året i alle tilbud og plejefamilier. Formålet med besøget er at undersøge forholdene og vurdere, om du som borger får den støtte, du har brug for. I forbindelse med tilsynsbesøget vil vi gerne tale med dig, der bor på tilbuddet eller i plejefamilien, eller som er bruger af behandlingstilbuddet. Det er vigtigt for os at inddrage dig og snakke med dig, da du er den, der ved mest om, hvordan det er at være på tilbuddet eller i plejefamilien.

Formålet med indsamlingen af oplysninger
De oplysninger, du videregiver til Socialtilsyn Midt, bruger vi til at vurdere kvaliteten i det tilbud eller den plejefamilie du bor i. Efter tilsynsbesøget udarbejdes en tilsynsrapport, som bliver sendt til tilbuddet eller plejefamilien. De personlige oplysninger, som du har videregivet til Socialtilsyn Midt, vil ikke fremgå i tilsynsrapporten, og de vil heller ikke blive videreformidlet til tilbuddet eller plejefamilien. Oplysningerne vil blive behandlet og registreret i Socialtilsyn Midts fagsystem.

I forbindelse med tilsynet kan Socialtilsyn Hovedstaden indhente oplysninger fra tilbuddet, kommunen eller andre relevante personer om alle borgere i tilbuddet. Vi kan kun bede om indsigt i oplysninger, der er nødvendige for udførelsen af tilsynet. Det kan f.eks. være oplysninger om, hvem der er indskrevet på tilbuddet og hvorfor, udredningsskrivelser, handleplaner og journalnotater. I den sammenhæng kan Socialtilsyn Midt blandt andet få indsigt i dit CPR-nummer, navn, dine skole- eller stillingsoplysninger og fritidsoplysninger, samt oplysninger om dit fysiske og mentale helbred, eventuelle sociale udfordringer, familieforhold og indberetninger om magtanvendelser over for dig.

Jf. lov om socialtilsyn § 7, stk. 3, nr. 3 - 5 har Socialtilsyn Midt ret til at indhente oplysninger fra borgere eller andre relevante personer i tilbuddet eller plejefamilien i forbindelse med tilsynsbesøget samt fra kommunen eller f.eks. ungekriminalforsorgen.

Desuden kan tilbuddet videreformidle oplysninger jf. lov om socialtilsyn § 20, der er nødvendige for udførelsen af det driftsorienterede tilsyn, uden samtykke fra borgeren.

 

 

I Socialtilsyn Midt benytter vi databehandlere i form af it-leverandører. Databehandleren må alene behandle oplysninger for Socialtilsyn Midt efter vores instruks. Det er Socialtilsyn Midt, der er ansvarlig for dine oplysninger. Derfor fører vi bl.a. tilsyn med, at databehandleren beskytter dine oplysninger korrekt.

De oplysninger, vi indsamler om dig, opbevarer vi så længe, de er nødvendige i vores arbejde. Dette kan for eksempel være i forhold til de forpligtelser, vi har i henhold til gældende lovgivning bl.a. offentlighedsloven.

Databeskyttelsesrådgiveren
Du kan kontakte Silkeborg Kommunes databeskyttelsesrådgiver - der også varetager funktionen som DPO over for Socialtilsyn Midt - via kontaktoplysningerne neden for.

Kontakt:
Databeskyttelsesrådgiver (DPO)
Søvej 1
8600 Silkeborg

E-mail: dpo@silkeborg.dk
Mobil: 30 58 74 19

Link til Silkeborg Kommunes hjemmeside

Socialtilsyn Midt
Papirfabrikken 38
8600 Silkeborg