Skip til hoved indholdet
    Hjem Socialtilsyn Midt Udgivelser Socialtilsyn Midt

Udgivelser Socialtilsyn Midt

Socialtilsyn Midt foretager hvert år en tilfredshedsundersøgelse på plejefamilieområdet og tilbudsområdet samt udarbejder en årsrapport, der beskriver socialtilsynets aktiviteter, fokusområder og indeholder en samlet vurdering af tilbuddenes og plejefamiliernes kvalitet.

Socialtilsyn Midts årsrapporter og tilfredshedsundersøgelse

Resumé af Årsrapport 2023

Socialtilsyn Midt har udarbejdet Årsrapport 2023, som beskriver socialtilsynets aktiviteter, fokusområder og indeholder en samlet vurdering af tilbuddenes og plejefamiliernes kvalitet i 2023.

I 2023 har alle sociale tilbud og plejefamilier modtaget mindst ét driftsorienteret tilsynsbesøg i henhold til lov om socialtilsyn. Data indhentet i forbindelse med tilsynsbesøgene viser, at den generelle kvalitet er meget tilfredsstillende og både tilbud og plejefamilier kan sikre de anbragte borgeres trivsel, sundhed og udvikling. Socialtilsyn Midts konklusion er, at både tilbud og plejefamilier generelt kan tilbyde de rette betingelser for anbragte borgere og dermed sikre omsorg, trygge rammer, medbestemmelse, trivsel og udvikling for den enkelte borger.

Socialtilsyn Midt har i 2023 valgt at belyse følgende fokuspunkter i årsrapporten:

  • Udarbejdelse af ny strategi
  • Specialistfunktionen og det økonomiske tilsyn
  • Implementering af nye indikatorer i kvalitetsmodellen vedr. børns læringsmiljø

Udarbejdelse af ny strategi

Socialtilsyn Midt har i 2023 gennemført en større strategiproces med henblik på at udarbejde en ny strategi for perioden 2024-2026. Den nye strategi fokuserer på at styrke samarbejdet og kommunikationen både lokalt med tilbud og plejefamilier, men også nationalt med bl.a. de fire andre sociale tilsyn, samt andre relevante myndigheder og interesseorganisationer.

Specialistfunktionen og det økonomiske tilsyn

I 2022 blev Socialtilsyn Midt sammen med Socialtilsyn Hovedstaden tildelt specialistfunktionen med at godkende og føre tilsyn med koncerner og koncernlignende konstruktioner jf. Lov om socialtilsyn. Socialtilsyn Midt har haft fokus på at udarbejde og implementere en række nye arbejdsgange og processer primært med afsæt i økonomiske og juridiske kompetencer.

Implementering af nye indikatorer i kvalitetsmodellen vedr. børns læringsmiljø

I 2023 har Socialtilsyn Midt arbejdet med at implementere to nye indikatorer vedr. børns læringsmiljø. Et godt læringsmiljø er afgørende i forhold til at styrke anbragte børn og unges læring. Derfor skal plejefamilier, døgninstitutioner og opholdssteder understøtte anbragte børns læring og det skal indgå i socialtilsynets kvalitetsvurdering af anbringelsesstederne.

Du kan læse hele årsrapporten her Socialtilsyn Midts årsrapport 2023

Tidligere årsrapporter

Socialtilsyn Midts årsrapport 2022
Socialtilsyn Midts årsrapport 2021
Socialtilsyn Midts årsrapport 2020
Socialtilsyn Midts årsrapport 2019
Socialtilsyn Midts årsrapport 2018

Har du problemer med at åbne, læse eller på anden måde tilgå Socialtilsyn Midts årsrapporter, kan du sende en mail til socialtilsynmidt@silkeborg.dk 

I efteråret 2022 foretog Socialtilsyn Midt den årlige tilfredshedsundersøgelse. 1223 plejefamilier og 371 tilbud fik tilsendt spørgeskemaet. Ud af det samlede antal respondenter har 705 plejefamilier (58%) og 237 tilbud (64%) besvaret tilfredshedsundersøgelsen.

Tilfredshedsundersøgelsen fra 2022 havde bl.a. fokus på den samlede tilfredshed med Socialtilsyn Midt samt dialogen imellem tilbud/plejefamilie og socialtilsyn. Tilfredshedsundersøgelsen viste bl.a., at der er en høj samlet tilfredshed med Socialtilsyn Midts arbejde på både plejefamilieområdet og tilbudsområdet.

Socialtilsyn Midts tilfredshedsundersøgelse 2022

Socialtilsyn Midt
Papirfabrikken 38
8600 Silkeborg