Skip til hoved indholdet
  Hjem Tilkøb Tilkøbskatalog 2024

Tilkøbskatalog 2024

Indledning

Socialtilsyn Midt godkender og fører driftsorienteret tilsyn med plejefamilier, sociale døgntilbud, kvindekrisecentre og ambulante stofmisbrugsbehandlingstilbud beliggende i Region Midtjylland og Faaborg-Midtfyn Kommune. Den specialviden, vi har oparbejdet omkring tilsyn, er vi stolte af at udbyde til andre områder. Et tilsyn fra Socialtilsyn Midt er altid uvildigt, systematisk og udføres af fagligt kompetente medarbejdere.

Socialtilsyn Midt udbyder i 2023 følgende tilkøbsmuligheder jf. lov om socialtilsyn § 3, stk. 1:

Tilsyn

 • Tilsyn med aflastning (SEL § 84)
 • Tilsyn med socialpædagogisk bistand (SEL § 85)
 • Tilsyn med beskyttet beskæftigelse (SEL § 103)
 • Tilsyn med aktivitets- og samværstilbud (SEL § 104)
 • Tilsyn med domfældte udviklingshæmmede (kriminalpræventivt tilsyn)
 • Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år)
 • Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger

Ovenstående liste er ikke mere statisk, end at vi gerne vil indgå i dialog, hvis der er et ønske om et andet tilsyn eller kursus. 

Vi ser frem til at høre fra jer!

Ulla B. Andersen
Tilsynschef


 

Tilsyn med aflastning (SEL § 84)

Socialtilsyn Midt tilbyder, i henhold til lov om socialtilsyns § 3, stk. 1, nr. 2, tilkøb af tilsyn med aflastning. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. servicelovens § 84, som ikke hører under Socialtilsyn Midts normale tilsynskompetence jf. § 4 i lov om socialtilsyn. Dvs. tilbud som f.eks. ikke er godkendt efter servicelovens § 66 eller § 107. Tilkøbet omfatter et tilsyn, således at bestiller af tilsynet kan udføre sin egen tilsynsmyndighed i henhold til serviceloven. 

Tilsynets formål og fokus

Tilsynet har til formål at sikre, at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service. Ved anvendelse af erfarne tilsynskonsulenter og med udgangspunkt i Socialstyrelsens kvalitetsmodel udfører Socialtilsyn Midt systematiske, ensartede, uvildige og fagligt kompetente tilsyn, jævnfør formålsparagraffen, § 1, i lov om socialtilsyn.

Beskrivelse af tilsynet

Det driftsorienterede tilsyn fra Socialtilsyn Midt føres, så det overholder servicelovens § 148 a. Tilsynet indeholder i hovedtræk følgende elementer:

 • Indledende dialog mellem Socialtilsyn Midt og bestiller, hvor tilsynsopgavens omfang og tilsynets konkrete form og indhold bestemmes
 • Socialtilsyn Midt forbereder tilsynet med udgangspunkt i de tilsendte dokumenter, herunder udarbejder spørgeguide og tilrettelægger det fysiske besøg
 • Socialtilsyn Midt udfører et anmeldt tilsynsbesøg med to tilsynskonsulenter
 • Tilsynet omfatter interview med ledelsen, medarbejderne, borgerne og de pårørende samt besigtigelse af de fysiske rammer  
 • Datamateriale indsamlet bl.a. gennem interviews og observationer bearbejdes og analyseres. På baggrund heraf udarbejder Socialtilsyn Midt en kvalitativ tilsynsrapport, som sammenfatter vurderingen af tilbuddets kvalitet samt eventuelle anbefalinger
 • Fire uger efter udført tilsynsbesøg sendes tilsynsrapporten i høring til tilbuddets ledelse. Høringsperioden er på to uger, hvorefter den færdige rapport sendes til bestiller af opgaven

Tilsynet udføres med udgangspunkt i en kvalitetsmodel, som er baseret på Socialstyrelsens kvalitetsmodel jf. lov om socialtilsyn § 6. Kvalitetsmodellen omfatter følgende temaer:

 • Uddannelse og beskæftigelse
 • Selvstændighed og relationer
 • Målgruppe, metoder og resultater
 • Sundhed og trivsel
 • Organisation og ledelse
 • Kompetencer
 • Fysiske rammer

Socialtilsyn Midts rolle

I henhold til tilsynsopgaven er Socialtilsyn Midt den tilsynsførende, mens tilsynsmyndigheden tilfalder bestiller af opgaven. Socialtilsyn Midt kan kun give anbefalinger til eventuel opfølgning på et gennemført tilsyn. Socialtilsyn Midt overlader således intensiveret tilsyn samt eventuelle sanktioner på baggrund af tilsynsrapporten til bestiller, herunder eksempelvis påbud eller skærpet tilsyn.

Pris

Der beregnes en individuel takst, som fastlægges ud fra opgavens omfang og karakter. Taksten dækker Socialtilsyn Midts udgifter til at afvikle tilsynet inkl. transport (høj takst).
Kontakt os for nærmere information.

Tilkøb

Socialtilsyn Midt tilbyder tilkøb af opfølgende tilsyn.


 

Tilsyn med socialpædagogisk bistand (SEL § 85)

Socialtilsyn Midt tilbyder, i henhold til lov om socialtilsyns § 3, stk. 1, nr. 2, tilkøb af tilsyn med socialpædagogisk bistand. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. servicelovens § 85, som ikke hører under Socialtilsyn Midts normale tilsynskompetence jf. § 4 i lov om socialtilsyn. Tilkøbet omfatter et tilsyn, således at bestiller af tilsynet kan udføre sin egen tilsynsmyndighed i henhold til serviceloven.

Tilsynets formål og fokus

Tilsynet har til formål at sikre, at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service. Ved anvendelse af erfarne tilsynskonsulenter og med udgangspunkt i Socialstyrelsens kvalitetsmodel udfører Socialtilsyn Midt systematiske, ensartede, uvildige og fagligt kompetente tilsyn, jævnfør formålsparagraffen, § 1, i lov om socialtilsyn.

Beskrivelse af tilsynet

Det driftsorienterede tilsyn fra Socialtilsyn Midt føres, så det overholder servicelovens § 148 a. Tilsynet indeholder i hovedtræk følgende elementer:

 • Indledende dialog mellem Socialtilsyn Midt og bestiller, hvor tilsynsopgavens omfang og tilsynets konkrete form og indhold bestemmes
 • Socialtilsyn Midt forbereder tilsynet med udgangspunkt i de tilsendte dokumenter, herunder udarbejder spørgeguide og tilrettelægger det fysiske besøg
 • Socialtilsyn Midt udfører et anmeldt tilsynsbesøg med to tilsynskonsulenter
 • Tilsynet omfatter interview med ledelsen, medarbejderne, borgerne og de pårørende samt besigtigelse af de fysiske rammer  
 • Datamateriale indsamlet bl.a. gennem interviews og observationer bearbejdes og analyseres. På baggrund heraf udarbejder Socialtilsyn Midt en kvalitativ tilsynsrapport, som sammenfatter vurderingen af tilbuddets kvalitet samt eventuelle anbefalinger
 • Fire uger efter udført tilsynsbesøg sendes tilsynsrapporten i høring til tilbuddets ledelse. Høringsperioden er på to uger, hvorefter den færdige rapport sendes til bestiller af opgaven

Tilsynet udføres med udgangspunkt i en kvalitetsmodel, som er baseret på Socialstyrelsens kvalitetsmodel jf. lov om socialtilsyn § 6. Kvalitetsmodellen omfatter følgende temaer:

 • Uddannelse og beskæftigelse
 • Selvstændighed og relationer
 • Målgruppe, metoder og resultater
 • Sundhed og trivsel
 • Organisation og ledelse
 • Kompetencer
 • Fysiske rammer

Socialtilsyn Midts rolle

I henhold til tilsynsopgaven er Socialtilsyn Midt den er tilsynsførende part, mens tilsynsmyndigheden tilfalder bestiller af opgaven. Socialtilsyn Midt kan kun give anbefalinger til eventuel opfølgning på et gennemført tilsyn. Socialtilsyn Midt overlader således intensiveret tilsyn samt eventuelle sanktioner på baggrund af tilsynsrapporten til bestiller, herunder eksempelvis påbud eller skærpet tilsyn.

Pris

Der beregnes en individuel takst, som fastlægges ud fra opgavens omfang og karakter. Taksten dækker Socialtilsyn Midts udgifter til at afvikle tilsynet inkl. transport (høj takst).
Kontakt os for nærmere information.

Tilkøb

Socialtilsyn Midt tilbyder tilkøb af opfølgende tilsyn.


 

Tilsyn med beskyttet beskæftigelse (SEL § 103)

Socialtilsyn Midt tilbyder, i henhold til lov om socialtilsyns § 3, stk. 1, nr. 2, tilkøb af tilsyn med beskyttet beskæftigelse. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. servicelovens § 103, som ikke hører under Socialtilsyn Midts normale tilsynskompetence jf. § 4 i lov om socialtilsyn. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbuddets personale, bygninger og økonomi, således at bestiller af tilsynet kan udføre sin egen tilsynsmyndighed i henhold til serviceloven.

Tilsynets formål og fokus

Tilsynet har til formål at sikre, at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service. Ved anvendelse af erfarne tilsynskonsulenter og med udgangspunkt i Socialstyrelsens kvalitetsmodel udfører Socialtilsyn Midt systematiske, ensartede, uvildige og fagligt kompetente tilsyn, jævnfør formålsparagraffen, § 1, i lov om socialtilsyn.

Beskrivelse af tilsynet

 • Det driftsorienterede tilsyn fra Socialtilsyn Midt føres, så det overholder servicelovens § 148 a. Tilsynet indeholder i hovedtræk følgende elementer:
 • Indledende dialog mellem Socialtilsyn Midt og bestiller, hvor tilsynsopgavens omfang og tilsynets konkrete form og indhold bestemmes
 • Socialtilsyn Midt forbereder tilsynet med udgangspunkt i de tilsendte dokumenter, herunder udarbejder spørgeguide og tilrettelægger det fysiske besøg
 • Socialtilsyn Midt udfører et anmeldt tilsynsbesøg med to tilsynskonsulenter
 • Tilsynet omfatter interview med ledelsen, medarbejderne, borgerne og de pårørende samt besigtigelse af de fysiske rammer  
 • Datamateriale indsamlet bl.a. gennem interviews og observationer bearbejdes og analyseres. På baggrund heraf udarbejder Socialtilsyn Midt en kvalitativ tilsynsrapport, som sammenfatter vurderingen af tilbuddets kvalitet samt eventuelle anbefalinger
 • Seks uger efter udført tilsynsbesøg sendes tilsynsrapporten i høring til tilbuddets ledelse. Høringsperioden er på to uger, hvorefter den færdige rapport sendes til bestiller af opgaven

Tilsynet udføres med udgangspunkt i en kvalitetsmodel, som er baseret på Socialstyrelsens kvalitetsmodel jf. lov om socialtilsyn § 6. Kvalitetsmodellen omfatter følgende temaer:

 • Uddannelse og beskæftigelse
 • Selvstændighed og relationer
 • Målgruppe, metoder og resultater
 • Sundhed og trivsel
 • Organisation og ledelse
 • Kompetencer
 • Fysiske rammer

Socialtilsyn Midts rolle

I henhold til tilsynsopgaven er Socialtilsyn Midt den tilsynsførende part, mens tilsynsmyndigheden tilfalder bestiller af opgaven. Socialtilsyn Midt kan kun give anbefalinger til eventuel opfølgning på et gennemført tilsyn. Socialtilsyn Midt overlader således intensiveret tilsyn samt eventuelle sanktioner foranlediget af tilsynsrapporten til bestiller, herunder eksempelvis påbud eller skærpet tilsyn.

Pris

Der beregnes en individuel takst, som fastlægges ud fra opgavens omfang og karakter. Taksten dækker Socialtilsyn Midts udgifter til at afvikle tilsynet inkl. transport (høj takst).
Kontakt os for nærmere information.

Tilkøb

Socialtilsyn Midt tilbyder tilkøb af opfølgende tilsyn.


 

Tilsyn med aktivitets- og samværstilbud (SEL § 104)

Socialtilsyn Midt tilbyder, i henhold til lov om socialtilsyns § 3, stk. 1, nr. 2, tilkøb af tilsyn med aktivitets- og samværstilbud. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. servicelovens § 104, som ikke hører under Socialtilsyn Midts normale tilsynskompetence jf. § 4 i lov om socialtilsyn. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbuddets personale, bygninger og økonomi, således at bestiller af tilsynet kan udføre sin egen tilsynsmyndighed i henhold til serviceloven.

Tilsynets formål og fokus

Tilsynet har til formål at sikre, at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service. Ved anvendelse af erfarne tilsynskonsulenter og med udgangspunkt i Socialstyrelsens kvalitetsmodel udfører Socialtilsyn Midt systematiske, ensartede, uvildige og fagligt kompetente tilsyn, jævnfør formålsparagraffen, § 1, i lov om socialtilsyn.

Beskrivelse af tilsynet

Det driftsorienterede tilsyn fra Socialtilsyn Midt føres, så det overholder servicelovens § 148 a. Tilsynet indeholder i hovedtræk følgende elementer:

 • Indledende dialog mellem Socialtilsyn Midt og bestiller, hvor tilsynsopgavens omfang og tilsynets konkrete form og indhold bestemmes
 • Socialtilsyn Midt forbereder tilsynet med udgangspunkt i de tilsendte dokumenter, herunder udarbejder spørgeguide og tilrettelægger det fysiske besøg
 • Socialtilsyn Midt udfører et anmeldt tilsynsbesøg med to tilsynskonsulenter
 • Tilsynet omfatter interview med ledelsen, medarbejderne, borgerne og de pårørende samt besigtigelse af de fysiske rammer  
 • Datamateriale indsamlet bl.a. gennem interviews og observationer bearbejdes og analyseres. På baggrund heraf udarbejder Socialtilsyn Midt en kvalitativ tilsynsrapport, som sammenfatter vurderingen af tilbuddets kvalitet samt eventuelle anbefalinger
 • Seks uger efter udført tilsynsbesøg sendes tilsynsrapporten i høring til tilbuddets ledelse. Høringsperioden er på to uger, hvorefter den færdige rapport sendes til bestiller af opgaven

Tilsynet udføres med udgangspunkt i en kvalitetsmodel, som er baseret på Socialstyrelsens kvalitetsmodel jf. lov om socialtilsyn § 6. Kvalitetsmodellen omfatter følgende temaer:

 • Uddannelse og beskæftigelse
 • Selvstændighed og relationer
 • Målgruppe, metoder og resultater
 • Sundhed og trivsel
 • Organisation og ledelse
 • Kompetencer
 • Fysiske rammer

Socialtilsyn Midts rolle

I henhold til tilsynsopgaven er Socialtilsyn Midt den tilsynsførende part, mens tilsynsmyndigheden tilfalder bestiller af opgaven. Socialtilsyn Midt kan kun give anbefalinger til eventuel opfølgning på et gennemført tilsyn. Socialtilsyn Midt overlader således intensiveret tilsyn samt eventuelle sanktioner foranlediget af tilsynsrapporten til bestiller, herunder eksempelvis påbud eller skærpet tilsyn.

Pris

Der beregnes en individuel takst, som fastlægges ud fra opgavens omfang og karakter. Taksten dækker Socialtilsyn Midts udgifter til at afvikle tilsynet inkl. transport (høj takst).
Kontakt os for nærmere information.

Tilkøb

Socialtilsyn Midt tilbyder tilkøb af opfølgende tilsyn.


 

Tilsyn med domfældte udviklingshæmmede (kriminalpræventivt tilsyn)

Socialtilsyn Midt tilbyder, i henhold til lov om socialtilsyns § 3, stk. 1, nr. 2, tilkøb af kriminalpræventivt tilsyn med domfældte udviklingshæmmede. Tilkøbet omfatter et kriminalpræventivt tilsyn, således at bestiller af tilsynet kan udføre sin egen tilsynsmyndighed i henhold til retssikkerhedsloven.

Tilsynets formål og fokus

Det kriminalpræventive tilsyn har til formål at sikre, at dommens præmisser og vilkår følges, så risikoen for, at den domfældte begår ny kriminalitet, minimeres mest muligt. Tilsynet skal tillige medvirke til, at de tiltag, der er gjort, hjælper den domfældte i dennes dagligdag, således at den domfældte bliver i stand til at leve et liv med kvalitet.

Beskrivelse af tilsynet

 • Det kriminalpræventive tilsyn fra Socialtilsyn Midt føres, så det overholder retssikkerhedslovens § 16 a. Tilsynet indeholder i hovedtræk følgende elementer:
 • Indledende dialog mellem Socialtilsyn Midt og bestiller, hvor tilsynsopgavens omfang og tilsynets konkrete form og indhold bestemmes
 • Socialtilsyn Midt forbereder tilsynet med udgangspunkt i de tilsendte dokumenter og et indledende møde med domfældtes sagsbehandler
 • Socialtilsyn Midt udfører et anmeldt tilsynsbesøg med én tilsynskonsulent
 • Tilsynet omfatter dialog med domfældte og medarbejdere  
 • Datamateriale indsamlet bl.a. gennem dialoger og observationer bearbejdes og analyseres
 • Efter tilsynsbesøget noterer Socialtilsyn Midt det observerede, aftaler, vurdering af risiko for tilbagefald mv. Socialtilsyn Midt orienterer tilsynsmyndigheden om følgende: Aktuel status, konklusion og evt. anbefalinger til afgørelser

Nedenstående temaer danner tilsammen den overordnede ramme for dialogen med henholdsvis domfældte og medarbejdere.

Dialog med domfældte

 • Domfældtes problematik - eksempelvis alkohol, stoffer, seksualitet
 • Hændelser/ episoder - hvad er der sket siden sidst?
 • Generel trivsel
 • Evt. oplevelse af personalets tilgange/ metoder i praksis


Dialog med medarbejere

 • Tilgange/ metoder
 • Hændelser/ episoder - hvad er der sket siden sidst?
 • Generel trivsel

Dialogerne sker i relation til dommen og med udgangspunkt i den aktuelle viden vedrørende domfældte på tidspunktet for tilsynet.

Socialtilsyn Midts rolle

I henhold til tilsynsopgaven er Socialtilsyn Midt den tilsynsførende part, mens tilsynsmyndigheden tilfalder bestiller. Det vil sige, at Socialtilsyn Midt er sparringspartner for bestiller relateret til den kriminalpræventive indsats. Socialtilsyn Midt kan kun give anbefalinger til eventuel opfølgning på et gennemført tilsyn. Det vil altid være tilsynsmyndigheden, der kan træffe afgørelser i forhold til domfældte.

Tilkøb og pris

Socialtilsyn Midt tilbyder to forskellige pakker af kriminalpræventive tilsyn. Der kan opgraderes fra grundpakke til fuldpakke i tilfælde, hvor en sag forværres. Taksten er inkl. moms.

Grundpakke (12 måneder) Fuldpakke (12 måneder)

 

 • Op til 4 tilsyn pr. år med efterfølgende orientering til tilsynsmyndigheden
 • Løbende dialog med domfældte
 • Et årligt udkast til udtalelse til statsadvokaten (tilsynsmyndigheden sender udtalelsen til statsadvokaten
 • Et årligt status-/ handleplansmøde

Grundpakke plus:

 • Ekstra tilsyn efter behov
 • Deltagelse i retsmøder efter behov
 • Dialog med politi, advokat, bestandsværge mm.
 • Samrådsmøder
 • Ekstra status-/ handleplansmøder
 • Øvrige opgaver tilknyttet til sagen

 

Der beregnes en individuel takst, som fastlægges ud fra opgavens omfang og karakter. Taksten dækker Socialtilsyn Midts udgifter til at afvikle tilsynet inkl. transport (høj takst).
Kontakt os for nærmere information.


 

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6år)

Socialtilsyn Midt tilbyder, i henhold til lov om socialtilsyns § 3, stk. 1, nr. 2, tilkøb af pædagogisk tilsyn med kommunale dagtilbud, selvejende dagtilbud samt private pasningsordninger, hvori der indgår kommunal finansiering. Tilkøbet omfatter et pædagogisk tilsyn, således at bestiller af tilsynet kan udføre sin egen tilsynsmyndighed i henhold til dagtilbudsloven.

Tilsynets formål og fokus

Det pædagogiske tilsyn fra Socialtilsyn Midt har fokus på det pædagogiske indhold, dvs. pædagogiske læreplaner, børnenes trivsel, medarbejder- og ledelseskompetencer, kommunalbestyrelsens mål og rammer for dagtilbudsområdet og praksisudøvelse. Tilsynet retter sig som udgangspunkt mod daginstitutioner og dagpleje.

Ved anvendelse af erfarne tilsynskonsulenter udfører Socialtilsyn Midt systematiske, ensartede, uvildige og fagligt kompetente tilsyn, jævnfør formålsparagraffen, § 1, i lov om socialtilsyn. Socialtilsyn Midt benytter sig af en kvalitetsmodel, som tager udgangspunkt i Socialstyrelsens kvalitetsmodel.

Beskrivelse af tilsynet

 • Det driftsorienterede tilsyn fra Socialtilsyn Midt føres, så det overholder servicelovens § 148 a. Tilsynet indeholder i hovedtræk følgende elementer:
 • Indledende dialog mellem Socialtilsyn Midt og bestiller, hvor tilsynsopgavens omfang og tilsynets konkrete form og indhold bestemmes
 • Socialtilsyn Midt forbereder tilsynet med udgangspunkt i de tilsendte dokumenter, herunder udarbejder spørgeguide og tilrettelægger det fysiske besøg
 • Socialtilsyn Midt udfører et anmeldt tilsynsbesøg med to tilsynskonsulenter
 • Tilsynet omfatter interview med bestyrelsen, ledelsen, medarbejderne, børnene og forældrene samt besigtigelse af de fysiske rammer  
 • Datamateriale indsamlet bl.a. gennem interviews og observationer bearbejdes og analyseres. På baggrund heraf udarbejder Socialtilsyn Midt en kvalitativ tilsynsrapport, som sammenfatter vurderingen af tilbuddets kvalitet samt eventuelle anbefalinger
 • Fire uger efter udført tilsynsbesøg sendes tilsynsrapporten i høring til tilbuddets ledelse. Høringsperioden er på to uger, hvorefter den færdige rapport sendes til bestiller af opgaven

Tilsynet udføres med udgangspunkt i en kvalitetsmodel, som er baseret på Socialstyrelsens kvalitetsmodel jf. lov om socialtilsyn § 6. Kvalitetsmodellen omfatter følgende temaer:

 • Overgange og skoleparathed
 • Selvstændighed og relationer
 • Målgruppe, metoder og resultater
 • Sundhed og trivsel
 • Organisation og ledelse
 • Kompetencer
 • Fysiske rammer

Socialtilsyn Midts rolle

I henhold til tilsynsopgaven er Socialtilsyn Midt den tilsynsførende part, mens tilsynsmyndigheden tilfalder bestiller af opgaven. Socialtilsyn Midt kan kun give anbefalinger til eventuel opfølgning på et gennemført tilsyn. Socialtilsyn Midt overlader således intensiveret tilsyn samt eventuelle sanktioner foranlediget af tilsynsrapporten til bestiller, herunder eksempelvis påbud eller skærpet tilsyn.

Pris

Der beregnes en individuel takst, som fastlægges ud fra opgavens omfang og karakter. Som udgangspunkt baseres den samlede takst på følgende elementer:

 • Grundtakst pr. kommune
 • Takst pr. tilbud (tilsynsrapport)
 • Takst pr. enhed (tilsynsbesøg)

Et tilsyn kan omfatte:

 • Alle tilbud (fuldt tilsyn)
 • Udvalgte tilbud (udvalgt tilsyn)
 • Tilfældigt udvalgte tilbud (stikprøvetilsyn)

Taksten dækker tilsynets udgifter til tilsyn ekskl. transport (høj takst). Der vil være mulighed for at medtage tilsynet med klub og SFO efter aftale. Kontakt os for nærmere information.

Tilkøb

Tilsynet omfatter ikke tilsyn med øvrige forhold som fx økonomi, legepladsforhold, brandforhold samt hygiejne og sundhed. Tilsyn med økonomi kan tilkøbes.
Socialtilsyn Midt tilbyder tilkøb af opfølgende tilsyn. 


 

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger

Socialtilsyn Midt tilbyder, i henhold til lov om socialtilsyns § 3, stk. 1, nr. 2, tilkøb af tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger. Tilkøbet omfatter et tilsyn, således at bestiller af tilsynet kan udføre sin egen tilsynsmyndighed i henhold til serviceloven.

Tilsynets formål og fokus

Tilsyn fra Socialtilsyn Midt har fokus på boligforhold, de fysiske rammer i hverdagen, hjælpen efter lovens §§ 83 og 86, beboernes trivsel, kost, aktiviteter, kultur og socialt miljø, medarbejder- og ledelseskompetencer, kommunalbestyrelsens mål og rammer for ældreområdet og praksisudøvelse.

Ved anvendelse af erfarne tilsynskonsulenter udfører Socialtilsyn Midt systematiske, ensartede, uvildige og fagligt kompetente tilsyn, jævnfør formålsparagraffen, § 1, i lov om socialtilsyn. Socialtilsyn Midt benytter sig af en kvalitetsmodel, som tager udgangspunkt i Socialstyrelsens kvalitetsmodel.

Beskrivelse af tilsynet

Det driftsorienterede tilsyn fra Socialtilsyn Midt føres, så det overholder § 151. Tilsynet indeholder i hovedtræk følgende elementer:

 • Indledende dialog mellem Socialtilsyn Midt og bestiller, hvor tilsynsopgavens omfang og tilsynets konkrete form og indhold bestemmes
 • Socialtilsyn Midt forbereder tilsynet med udgangspunkt i de tilsendte dokumenter, herunder udarbejder spørgeguide og tilrettelægger det fysiske besøg
 • Socialtilsyn Midt udfører et anmeldt tilsynsbesøg med to tilsynskonsulenter
 • Tilsynet omfatter interview med ledelsen, medarbejderne, beboerne og pårørende samt besigtigelse af de fysiske rammer
 • Datamateriale indsamlet bl.a. gennem interviews og observationer bearbejdes og analyseres. På baggrund heraf udarbejder Socialtilsyn Midt en kvalitativ tilsynsrapport, som sammenfatter vurderingen af tilbuddets kvalitet samt eventuelle anbefalinger
 • Fire uger efter udført tilsynsbesøg sendes tilsynsrapporten i høring hos tilbuddets ledelse. Høringsperioden er på to uger, hvorefter den færdige rapport sendes til bestiller af opgaven

Tilsynet udføres med udgangspunkt i en kvalitetsrapport, som er baseret på Socialstyrelsens kvalitetsmodel jf. lov om socialtilsyn § 6. Kvalitetsrapporten omfatter følgende temaer:

 • Aktivitet og hverdagsliv
 • Selvstændighed og relationer
 • Målgruppe, metoder og resultater
 • Sundhed og trivsel
 • Organisation og ledelse
 • Kompetencer
 • Fysiske rammer

Socialtilsyn Midts rolle

I henhold til tilsynsopgaven er Socialtilsyn Midt den tilsynsførende part, mens tilsynsmyndigheden tilfalder bestiller af opgaven. Socialtilsyn Midt kan kun give anbefalinger til eventuel opfølgning på et gennemført tilsyn. Socialtilsyn Midt overlader således intensiveret tilsyn samt eventuelle sanktioner foranlediget af tilsynsrapporten til bestiller, herunder eksempelvis påbud eller skærpet tilsyn.

Pris

Der beregnes en individuel takst, som fastlægges ud fra opgavens omfang og karakter. Som udgangspunkt baseres den samlede takst på følgende elementer:

 • Grundtakst pr. kommune
 • Takst pr. tilbud (tilsynsrapport)
 • Takst pr. enhed (tilsynsbesøg)

Et tilsyn kan omfatte: 

 • Alle tilbud (fuldt tilsyn)
 • Udvalgte tilbud (udvalgt tilsyn)
 • Tilfældigt udvalgte tilbud (stikprøvetilsyn)

Taksten dækker tilsynets udgifter til tilsyn ekskl. transport (høj takst). 

Tilkøb

Tilsynet omfatter ikke tilsyn med øvrige forhold som f.eks. brandforhold. Tilsyn med økonomi kan tilkøbes.
Socialtilsyn Midt tilbyder tilkøb af opfølgende tilsyn. 


 

Kursus - Introduktion til magtanvendelsesreglerne

Socialtilsyn Midt udbyder kurset "Introduktion til magtanvendelsesreglerne" på henholdsvis børn- og unge området samt voksenområdet. Dermed skal kurset klæde deltagerne på til at navigere i egen praksis på magtanvendelsesområdet.

Formål 

Formålet med kurset er, at deltagerne får en generel introduktion til og gennemgang af magtanvendelsesreglerne. K

Indhold

Kurset tager udgangspunkt i de gældende regler inden for magtanvendelsesområdet. Der afholdes kurser med særskilt fokus på henholdsvis børn- og ungeområdet og voksenområdet. Der vil blive undervist i følgende: 

 • Magtanvendelsesreglerne på børne- og ungeområdet/magtanvendelsesreglerne på voksenområdet
 • Indsendelse af magtanvendelsesindberetninger til beliggenhedskommune, handlekommune og socialtilsyn
 • Hvilke opgaver har Socialtilsyn Midt vedr. magtanvendelser? 
 • Tilsyn fra Socialtilsyn Midt – hvad har vi fokus på?
 • Magtanvendelser og pædagogisk praksis

Kurset vil ikke indeholde gennemgang af de strafferetlige foranstaltninger i servicelovens kapitel 24a.

Undervisningen varetages af en jurist og en konsulent med erfaring inden for magtanvendelsesområdet, og kurserne er opdelt i henholdsvis en juridisk og en socialfaglig gennemgang af området. 

Som deltager på kurset vil du få en grundlæggende viden om reglerne, som kan ruste dig til at arbejde med reglerne i praksis. 

Vi gør opmærksom på, at kurset indeholder en generel gennemgang af reglerne, og at der på kurset ikke er mulighed for at stille konkrete spørgsmål fra daglig praksis. 

Deltagere

Kurset er målrettet medarbejdere i den offentlige sektor, som arbejder med magtanvendelser samt medarbejdere eller ledere på private eller offentlige døgntilbud.
Socialtilsyn Midt opfordrer til, at der deltager mindst to personer fra hvert tilbud, så der er mulighed for sparring.

Tid, sted og pris

Socialtilsyn Midt udbyder i 2024 følgende kurser: 

Grundlæggende kursus i lov om voksenansvar (børn- og ungeområdet) Gundlæggende kursus i magtanvendelse over for voksne (SEL kap. 24a og 24b)

fredag 26. april kl. 9.00-14.00

fredag 5. april kl. 9.00-14.00

Pris pr. person: 950 kr.
inkl. morgenmad og sandwich

Pris pr. person: 950 kr.
inkl. morgenmad og sandwich

Kurserne afholdes på Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Der kan max være 30 deltagere på hvert kursus. Kurser gennemføres ved mindst 10 deltagere. 

Der er endvidere mulighed for kurser i servicelovens kapitel 24a, fuldbyrdelse af strafferetlige foranstaltninger. Varighed fra 3 timer. Prisen er afhængig af tilrettelæggelsen af kurset.

Kontakt stabsleder Ida Rønne Antonsen ira@silkeborg.dk, tlf. 91 17 24 79 for yderligere information.

 


Yderligere information om tilsyn fra Socialtilsyn Midt

Tilsyn

Socialtilsyn Midt er en af 5 landsdækkende tilsynsenheder, der fører tilsyn med døgntilbud, plejefamilier og ambulante stofmisbrugstilbud på det specialiserede socialområde. Socialtilsyn Midt har ført tilsyn siden 1. januar 2014 og består af omkring 90 specialiserede medarbejdere.

Et tilsyn fra Socialtilsyn Midt vil altid være kendetegnet ved følgende forhold:

Uvildighed

Socialtilsyn Midt er en uvildig og selvstændig enhed i Silkeborg Kommune med egen økonomi. Socialtilsyn Midt har ingen interesser internt i Silkeborg Kommune eller andre kommuner.

 

Systematik

Socialtilsyn Midt arbejder altid metodisk og struktureret med tilsyn. Som hovedregel benyttes hele eller dele af Socialstyrelsens kvalitetsmodel, hvor dette er meningsskabende. Der indgås altid skriftlige aftaler omkring tilkøb og der udarbejdes altid skriftlige tilsynsrapporter. 

 

Faglig kompetence

Socialtilsyn Midt er fagligt kompetent på de områder, vi udbyder tilkøbsmuligheder. Socialtilsynets medarbejdere er erfarne tilsynskonsulenter med specialviden omkring bl.a. det specialiserede socialområde.

 

Udviklingsperspektiv

Det ligger Socialtilsyn Midt meget på sinde, at tilsynet skal bidrage til at skabe udvikling i det enkelte tilbud. Et tilsyn har således ikke kun til formål, at føre kontrol med tilbuddet. Den viden, som indsamles i forbindelse med tilsynet, skal tilbuddet kunne anvende i sit efterfølgende udviklingsarbejde.

Priser

Socialtilsynets tilkøbstakster er udarbejdet ud fra det forventede, faktiske tidsforbrug til opgaven. Socialtilsyn Midt må ikke oparbejde et overskud på baggrund af tilkøb.  

Når der er en lavere takst på tilkøb end på socialtilsynets almindelige ydelser, skyldes det, at den almindelige takst også dækker en række af socialtilsynets øvrige kerneopgaver: Nygodkendelser, skærpet tilsyn, whistleblower, Tilbudsportalen, magtanvendelse og tilbud med flere afdelinger. 

Kontakt

Henvendelse vedr. tilkøbsmulighederne kan rettes til: 

Ida Rønne Antonsen
Stabsleder
Tlf. 91 17 24 79
ira@silkeborg.dk 

Socialtilsyn Midt
Papirfabrikken 38
8600 Silkeborg